เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีจำหน่าย

ข้อมูล ณ วันที่  14 กันยายน 2563

เมล็ดพันธุ์
ที่มีจำหน่าย
มีจำหน่าย
(กิโลกรัม)
ราคา
กิโลกรัมละ
(บาท)
ราคา/กระสอบ
บรรจุ 25 กิโลกรัม
กข41
 77,000
 16
 400
โปรดติดต่อสอบถามที่
เบอร์ 055-710014-15 
ในวันและเวลาราชการ
kokor29kokor49PL80 155 80


*  ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว 5,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลด 5 %
*** ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 5571 0014 - 15 
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี 2561-2563 คลิ๊กที่นี่
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี 2560-2562 คลิ๊กที่นี่
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี 2559-2560 คลิ๊กที่นี่
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี
2558-2560 คลิ๊กที่นี่

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

วันที่ 1-4 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิจัยด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ และร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการวิจัยฯ ภายใต้ตัวชี้วัดที่ 8 การศึกษาวิจัยการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 3 กันยายน 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้ให้การต้อนรับ นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว และคณะ ได้เข้าเยี่ยมเยียนศูนย์ฯ

อ่านต่อ

วันที่ 3 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมประชุมจัดทำแผนจัดการขยะมูลฝอยกลุ่ม Clusters เทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธาน

อ่านต่อ

วันที่ 3 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานของกิจกรรมเฝ้าระวังเตือนภัยสถานการณ์ข้าว โครงการย้อยระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

อ่านต่อ

วันที่ 2 กันยายน 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้ให้การต้อนรับ นายนายณัฏฐกิตติ์  ของทิพย์ ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว และคณะ เข้าเยี่ยมเยียนศูนย์ฯ

อ่านต่อ

วันที่ 2 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมประกวดเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำนา ประจำปี 2564

อ่านต่อ

วันที่ 29-31 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดสถานที่เตรียมความพร้อมสำหรับประกวดสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2564

อ่านต่อ

วันที่ 24-28 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามคณะผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ T2 และ T3 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563

อ่านต่อ

วันที่ 25-27 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมสัมมนาการบริหารการจัดการงานคลังและโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ ปี 2563

อ่านต่อ

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เพื่อติดตามผลการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2563 และคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่ม เนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2ปี และตรวจประเมินระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (GAP Seed)

อ่านต่อ

วันที่ 25-27 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2563

อ่านต่อ

วันที่ 25-26 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ออกตรวจติดตามกำกับ ดูแล สถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ ตามพรบ.พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมตรวจร้านค้า

อ่านต่อ

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมกับสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านลานตาบัว ได้ถ่ายทำวิดีโอเพื่อใช้ในการนำเสนอผลงานของกลุ่มในการประกวดสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ

อ่านต่อ

วันที่ 16-22 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์กลุ่มระยะปรับเปลี่ยน T2 และกลุ่มพร้อมตรวจประเมิน T3

อ่านต่อ

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประชุมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านลานตาบัว เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวดสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และติดตามผลการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2563

อ่านต่อ

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านต่อ

วันที่ 18-20 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้ติดตามแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอและติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง

อ่านต่อ

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ออกตรวจติดตามกำกับดูแลสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์เพื่อการค้าและสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ตามพรบ.พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมตรวจร้านค้า

อ่านต่อ

วันที่ 13-14 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ออกตรวจติดตาม กำกับ ดูแลสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์เพื่อการค้าและสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ ตามพรบ.พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมตรวจร้านค้า

อ่านต่อ

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมเปิดงานเกษตรแฟร์จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2563 โดยมีนายเทวัญ  ทุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน

อ่านต่อ

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้ติดตามแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน

อ่านต่อ

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประชุมเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านตะเคียนงาม เพื่อติดตามผลการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข49 ฤดูฝน ปี 2563 และคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่ม เนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2ปี

อ่านต่อ

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามเตรียมความพร้อมเกษตรกรก่อนการตรวจรับรองข้าวอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายตะวัน ถาวร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามเตรียมความพร้อมเกษตรกรก่อนการตรวจรับรองข้าวอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 ณ ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

อ่านต่อ

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประชุมเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านลานตาบัว เพื่อติดตามผลการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2563 และคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่ม เนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2ปี และตรวจประเมินระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (GAP Seed)

อ่านต่อ

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดประชุมชี้แจงวิธีการและขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลเชียงทอง โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2563

อ่านต่อ

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประชุมเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านทุ่งรวงทอง เพื่อติดตามผลการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2563 และคัดเลือกคณะกรรมการกลุ่ม เนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2ปี และตรวจประเมินระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (GAP Seed)

อ่านต่อ

วันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการวิจัยฯของโครงการพัฒนาหมู่บ้านถ้ำเสือตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และติดตามแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านมะโอโคะ

อ่านต่อ

วันที่ 5-7 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาวิทยากรด้านข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมการสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศและองค์กรชาวนา

อ่านต่อ

วันที่ 3-6 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์กำแพงเพชร เข้าร่วมอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์

อ่านต่อ

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานในประเด็นการเกษตรสร้างมูลค่า เรื่องแผนการผลิตและแผนการตลาดข้าวครบวงจร และนำทีมคณะผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 18 โดย นายพีระทองโพธิ์ และคณะผู้ตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2563 และติดตามงานโครงการในพื้นที่แปลงใหญ่ข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประชุมเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข29 ฤดูฝน ปี 2563 และติดตามผลการจัดทำแปลงของเกษตรกร เก็บข้อมูลแปลงทดสอบ โครงการวิจัยผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้ตัวชี้วัดที่ 8 การศึกษาวิจัยการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมประชุมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2563

อ่านต่อ

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" โดยมีนายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน โดยทางศูนย์เมล็ดพันธุข้าวกำแพงเพชรร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่เกษตรที่ร่วมงานตอบถามปัญหาเรื่องข้าว โรคและแมลง ลักษณะประจำพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ศูนย์ผลิตและมีจำหน่าย

อ่านต่อ

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เดินทางไปตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลัง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2

อ่านต่อ

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่เกษตรที่ร่วมงาน ตอบถามปัญหาเรื่องข้าว โรคและแมลง ลักษณะประจำพันธุ์ข้าวแต่ละพันธุ์

อ่านต่อ

วันที่ 31 กรกฏาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมงานพิธีทำบุญใหญ่ประจำปีของบริษัทในเครือสิงห์โตทอง

อ่านต่อ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืช ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2563

อ่านต่อ

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน โดยทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดนิทรรศการด้านข้าว ตอบถามปัญหาด้านข้าว แจกข้าวสาร กข43 และขนมข้าวเหนียวเปียก แก่เกษตรกรผู้ร่วมงาน กว่า 200 คน

อ่านต่อ

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ออกตรวจติดตามกำกับดูแลสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ ตามพรบ.พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมตรวจร้านค้า

อ่านต่อ

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ดำเนินจัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำนาแปลงใหญ่ ระดับจังหวัดตาก ครั้งที่ 2 เพื่อสรุปและประเมินผลการดำเนินงานร่วมกัน

อ่านต่อ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมงานจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ออกตรวจติดตาม กำกับ ดูแล สถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ และสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ ตามพรบ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518 โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมตรวจร้านค้า

อ่านต่อ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ให้การต้อนรับและร่วมงานเปิดอาคารผลิตอาหารวิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด โดยได้รับเกียรติจากท่านอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารผลิตอาหารวิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด และนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการฯ กล่าวรายงาน

อ่านต่อ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าตรวจประเมินข้าวอินทรีย์ T2 ปี 2563 โดยกำหนดการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์และบันทึกข้อบกพร่อง ORG03 และ ORG03/1 และตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน (ICS) ตามมาตรฐานที่ใช้ในการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ และลงตรวจสภาพแวดล้อมของแปลงการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ "เฉลิมพระเกียรติ ร.10" ที่จังหวัดจัดขึ้น โดยมี นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกําแพงเพชร เป็นประธาน

อ่านต่อ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมออกให้บริการปรึกษาปัญหา และจัดนิทรรศการด้านข้าวแก่ผู้เข้าร่วมงาน "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" โดยมีนายเชาวลิต แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดงาน

อ่านต่อ

วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ทำการตรวจประเมินเพื่อคงอายุการรับรอง (Surveillance Audit) เกษตรกรที่ขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว (มกษ.4401-2551) GAP แบบรายเดี่ยว เกษตรกร จำนวน 75 ราย 77 แปลง พื้นที่ 1,203 ไร่ ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรปี 2563

อ่านต่อ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าตรวจประเมินข้าวอินทรีย์ T2 ปี 2563 โดยกำหนดการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์และบันทึกข้อบกพร่อง ORG03 และ ORG03/1 และตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน (ICS) ตามมาตรฐานที่ใช้ในการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ และลงตรวจสภาพแวดล้อมของแปลงการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563

อ่านต่อ

วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมอบรมความรู้เบื้องต้นในการทวนสอบและสอบเทียบเครื่องมือวัดและการแปรความหมายในใบรับรองผลการสอบเทียบ

อ่านต่อ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรโดย เข้าตรวจประเมินข้าวอินทรีย์ T2 ปี 2563 โดยกำหนดการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์และบันทึกข้อบกพร่อง ORG03 และ ORG03/1 และตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน (ICS) ตามมาตรฐานที่ใช้ในการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ และลงตรวจสภาพแวดล้อมของแปลงการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามการปักดำนาแปลงเรียนรู้นาขั้นบันไดในพื้นที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าคา

อ่านต่อ

วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้เข้าติดตามเตรียมความพร้อมเกษตรกรก่อนเข้าสู่การตรวจรับรองข้าวอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563

อ่านต่อ

วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมงาน "การประกวดข้าวเพื่อรับรองและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลก ประจำปี 2563" โดยมี นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ

อ่านต่อ

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาเครือข่ายของศูนย์ข้าวชุมชน รวมทั้งขับเคลื่อนศูนย์ข้าวชุมชนในการผลิต และการะจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีสู่ชุมชน

อ่านต่อ

วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ออกตรวจติดตามกำกับดูแลสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม ตามพรบ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518 โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมตรวจร้านค้าโดยทำการตรวจจำนวน 19 ร้าน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวเกศิณี  แก้วมาลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายศักดิ์สิทธิ์  แย้มบัญชา  เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นางสาวจามจุรี  มณีวงศ์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ออกตรวจติดตามกำกับดูแลสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม ตามพรบ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518 โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมตรวจร้านค้าโดยทำการตรวจจำนวน 19 ร้าน ณ อำเภอขาณุวรลักษบุรี...

อ่านต่อ

วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้ออกติดตามเยี่ยมเยียนแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ และโครงการพัฒนาเกษตรที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง

อ่านต่อ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมออกให้บริการงาน "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" โดยมีนายเชาวลิต แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดงาน

อ่านต่อ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การหักภาษี ณ ที่จ่าย การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการนำส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 3 กรกฎาคม2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสถานีพััฒนาเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าคา ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ ที่ทำการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

อ่านต่อ

วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าติดตามเตรียมความพร้อมเกษตรกรก่อนเข้าสู่การตรวจรับรองข้าวอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563

อ่านต่อ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายทรรศนะ ลาภรวย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว ได้นำคณะสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชมการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ข้าวตลาดเฉพาะ

อ่านต่อ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

อ่านต่อ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมประชุมพบปะ บูรณาการโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง

อ่านต่อ

วันที่ 25-27 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามแปลงเรียนรู้นาขั้นบันไดในพื้นที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าคา ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายอำนาจ เขียวยิ่ง นักวิชาการเกษตร นายวิวัฒน์ แก้วมราช ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร และนายสมนึก กระจ่างพายัพ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามแปลงเรียนรู้นาขั้นบันไดในพื้นที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าคา ณ บ้านป่าคา หมู่ที่8 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 23-25 มิุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดตาก ร่วมอบรมประกันภัยข้าวหน้าปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2563 อีกทั้งยังจัดนิทรรศกาลโครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่2

อ่านต่อ

วันที่ 23-24 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ออกตรวจติดตามกำกับดูแล สถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุม เพื่อการค้า สถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ ตามพรบ.พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมตรวจร้านค้า

อ่านต่อ

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดนิทรรศการ ภายใต้โครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ที่จังหวัดจัดขึ้น โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกําแพงเพชร เป็นประธาน

อ่านต่อ

วันที่ 22-23 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน

อ่านต่อ

วันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องข้าวโครงการพัฒนาหมู่บ้านถ้ำเสือตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมอบปัจจัยทางการเกษตร (ปุ๋ยอินทรีย์) ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

อ่านต่อ

วันที่ 17-19 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดอบรมหลักสูตรการทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม(ICS) ครั้งที่1 และติดตามโครงการ GAP Seed ติดตามโครงการศูนย์ข้าวชุมชน และติดตามคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแบบรายเดียวภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

วันที่ 15-19 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการทำระบบควบคุมภายใน (ICS) กลุ่มเกษตรกรต่อเนื่องปี 2562 ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563

อ่านต่อ

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมประชุมพบปะ 3 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

อ่านต่อ

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีโรงพยาบาลทหารผ่านศึก คณะแพทย์ออกหน่วยเคลื่อนที่มาให้ตรวจสุขภาพประจำปี

อ่านต่อ

วันที่ 9-12 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการทำระบบควบคุมภายใน (ICS) กลุ่มเกษตรกรต่อเนื่องปี 2562 ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563

อ่านต่อ

วันที่ 10-11 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ครั้งที่ 1

อ่านต่อ

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ให้ความรู้และชี้แจงการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน GAP ได้เข้ามาให้ความรู้ในโครงการส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวพื้นนุ่ม พันธุ์ ก.ข 79 เพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน GAP และเชื่อมโยงกับตลาด โดยนายฉัตรชัย มาฉาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายสมเจต โป้พันที นายกองค์การบริหารส่วน ตำบลแสนตอ และสมาชิกกลุ่มสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย

อ่านต่อ

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประชุมเกษตรกรผู้จัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข41 ฤดูแล้ง ปี 2563 และติดตามการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2563

อ่านต่อ

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมดำเนินโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกําแพงเพชร เป็นประธาน

อ่านต่อ

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำนาแปลงใหญ่ ระดับจังหวัดตาก ครั้งที่ 1 เพื่อทำแผนการดำเนินงานร่วมกัน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

อ่านต่อ

วันที่ 4-5 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการประสานงานและ คุ้มครองป้องกันการชุมชน จัดประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่องข้าวโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านมะโอโคะ และมอบปุ๋ยอินทรีย์กับสารชีวภัณฑ์ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

อ่านต่อ

วันที่ 2-3 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมกับเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว บ้านลานตาบัว และร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการประสานงานและคุ้มครองไถปรับพื้นนาขันบันไดในพื้นที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

อ่านต่อ

วันที่ 2-3 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมดำเนินการกับทีม OT วิเคราะห์และประเมินศักยภาพและความต้องการของศูนย์ข้าวชุมชน สำหรับการจัดทำโครงสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชน ภายใต้กรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้ผลกระทบ     จากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ด้านการเกษตร

อ่านต่อ

วันที่ 1-3 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมดำเนินการกับทีมคณะทำงาน OT วิเคราะห์และประเมินศักยภาพและความต้องการของศูนย์ข้าวชุมชน สำหรับการจัดทำโครงสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชน ภายใต้กรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ด้านการเกษตร

อ่านต่อ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเกษตรกร โครงการพัฒนาและส่งเสริมเกษตร (กข79) เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวนุ่มครบวงจร (กข79) เกษตรกร 17 ราย เพื่อขอรับรองระบบการผลิต ข้าว GAP แบบเดี่ยว

อ่านต่อ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้จัดประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการวิการด้านข้าว แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน

อ่านต่อ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร (Chief of Operation) จังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นางจันทิรา บวรรัตนสุภา เกษตรจังหวัดตาก เป็นประธาน

อ่านต่อ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ออกตรวจติดตามกำกับดูแลสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ ตามพรบ.พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมตรวจร้านค้า

อ่านต่อ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ออกตรวจติดตามกำกับดูแล สถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า สถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ ตามพรบ.พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมตรวจร้านค้า

อ่านต่อ