เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีจำหน่าย

ข้อมูล ณ วันที่  4  ตุลาคม  2562

เมล็ดพันธุ์
ที่มีจำหน่าย
มีจำหน่าย
(กิโลกรัม)
ราคา
กิโลกรัมละ
(บาท)
ราคา/กระสอบ
บรรจุ 25 กิโลกรัม
  ข้าว กข29
(ชั้นพันธุ์จำหน่าย/แล้ง/62)
 มีจำหน่าย
286,225
15 375 
  ข้าว กข29
(ชั้นพันธุ์ขยาย/แล้ง/62)
มีจำหน่าย
629,025
 16
400 
รวมที่มีจำหน่ายทั้งหมด 915,250 กิโลกรัม
โปรดติดต่อสอบถามที่
เบอร์ 055-710014-15 
ในวันและเวลาราชการ
kokor29kokor49PL80 155 80
kokor79

*  ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว 5,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลด 5 %
*** ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 5571 0014 - 15 
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี 2561-2563 คลิ๊กที่นี่
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี 2560-2562 คลิ๊กที่นี่
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี 2559-2560 คลิ๊กที่นี่
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี
2558-2560 คลิ๊กที่นี่

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

วันที่ 17 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้ออกดำเนินงานการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข29 ชั้นพันธุ์ขยายฤดูฝน ปี 2562 รุ่น 1

อ่านต่อ

วันที่ 16 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้ออกดำเนินงานการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข29 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี2562 รุ่น 1

อ่านต่อ

วันที่ 14-15 กันยายน 2562 เจ้าหน้าศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง

อ่านต่อ

วันที่ 14 กันยายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมต้อนรับและติดตามงานลงพื้นที่ตรวจราชการ นายประภัทธ โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวต้อนรับ

อ่านต่อ

วันที่ 13 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข49 ฤดูฝน ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 11 - 12 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 12 - 13 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมติดตามงานในพื้นที่กับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาววราภรณ์ พรหมพจน์ ในพื้นที่แปลงใหญ่ (อโวคาโด)

อ่านต่อ

ตัวแทนจิตอาสาพระราชทานจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน และร่วมทำความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน

อ่านต่อ

วันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้สำรวจและติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านเลอตอและติดตามผลการจัดอบรมระบบควบคุมภายในโครงการพัฒนาส่งเสริมข้าวตลาดเฉพาะ

อ่านต่อ

วันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ออกตรวจติดตาม กำกับดูแล สถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าและสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ข้าว ตามพ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมตรวจร้านค้า

อ่านต่อ

วันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ออกติดตามเตรียมความพร้อมเกษตรกรก่อนเข้าสู่การตรวจรับรองข้าวอินทรีย์ โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก80 ของเกษตรกรกลุ่มวชิรบารมี

อ่านต่อ

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 3/2562 โดยมีนายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุม

อ่านต่อ

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข29 รุ่นที่ 2 ของเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์บ้านไร่สุขขุม

อ่านต่อ

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ออกพื้นที่ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ ให้ความรู้เรื่องข้าว ในการนี้ นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”

อ่านต่อ

วันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้จัดประชุมภาคีของหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำเกษตรกรนาแปลงใหญ่ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมีนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เป็นประธานในการประชุม

อ่านต่อ

วันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน รุ่นที่ 1 ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 15 สิงหาคม 2562  นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามประเด็นตรวจติดตามงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก และลงพื้นที่ติดตามโครงการนาแปลงใหญ่กลุ่มเกษตรผ่านศึก

อ่านต่อ

วันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ออกตรวจร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวและสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุม ตามพ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518 โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมตรวจร้านค้า

อ่านต่อ

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าตรวจประเมินแปลงข้าวอินทรีย์เบื้องต้น(T1) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราชการ 2562

อ่านต่อ

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

อ่านต่อ

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข49 ฤดูฝน ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามการปักดำนาแปลงเรียนรู้ ในพื้นที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าคา

อ่านต่อ

วันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้เข้าติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ ร่วมเปิดงาน เกษตรแฟร์ จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายเชาวลิต แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธาน โดยทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้จัดบูทให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องข้าว เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาสอบถาม

อ่านต่อ

วันที่ 2-3 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามผลการจัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่มติดตามผลการดำเนินงาน ติดตามแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร และ โครงการพัฒนาหมู่บ้านถ้ำเสือ ตามพระราชดำริ โครงการพระราชดำริ

อ่านต่อ

วันที่31 กรกฎาคม 2562- 2 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อ่านต่อ

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติกลุ่มเกษตรกรที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 (แปลงใหญ่ข้าว)

อ่านต่อ

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมจัดงานวันปักดำข้าว ศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อ่านต่อ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2562

อ่านต่อ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 เจ้หน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร  ติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร และบันทึกข้อมูลต่างๆของเกษตรกร

อ่านต่อ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดประชุมระบบควบคุมภายใน (ICS) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองแบบกลุ่มของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าตรวจประเมินแปลงข้าวอินทรีย์เบื้องต้น(T1) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์  ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าตรวจประเมินแปลงข้าวอินทรีย์เบื้องต้น(T1) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์  ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้ติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สองและติดตามแปลงเรียนรู้ของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรพื้นที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชนีนาถ

อ่านต่อ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าตรวจร้านค้าเมล็ดพันธุ์ข้าว ตาม พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร

อ่านต่อ

วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2562 เจ้าศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ได้เข้าศึกษาการติดตั้งเครื่องจักรต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการเตรียมติดตั้งเครื่องจักรของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร

อ่านต่อ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าตรวจประเมินแปลงข้าวอินทรีย์เบื้องต้น(T1)  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์  ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมสรุปแผนการวิเคราะห์คณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ภาคเหนือตอนล่าง)

อ่านต่อ

วันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้สำรวจและติดตามแปลงนาเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ

อ่านต่อ

วันที่ 3 - 12 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น และการจัดทำระบบควบคุมภายใน ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายวันชัย  ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมให้การต้อนรับนายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรปลูกต้นรวงผึ้ง และมอบแนวทางการทำงานและนโยบายของกรมการข้าว ที่ส่งเสริมให้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ

อ่านต่อ

  วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติกลุ่มเกษตรกรที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)

อ่านต่อ

วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดเวทีเรียนรู้ตามโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS แปลงใหม่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2562

อ่านต่อ

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมประชุมเพื่อหารือการดำเนินงาน และชี้แจงแผนงบประมาณโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร

อ่านต่อ

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมงานถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ในแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะการผลิตมันสำปะหลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ แปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ การผลิตมันสำปะหลัง

อ่านต่อ

 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมการประชุมคณะทำงานการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล( คทช.) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านต่อ

 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวหลักสูตรควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แก่เกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านทุ่งรวงทอง

อ่านต่อ

 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ตรวจติดตาม กำกับ ดูแล สถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ข้าวและสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์เพื่อการค้า ตามพ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมตรวจร้านค้า

อ่านต่อ

 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวหลักสูตรควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แก่เกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองกรด

อ่านต่อ

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมให้บริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ตามโครงการ''หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน''

อ่านต่อ

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมตรวจประเมินและรับรองแปลงเกษตรกรเพื่อขยายผลตามระบบเกษตรอินทรีย์ 9 แปลง ครั้งที่ 1

อ่านต่อ

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวหลักสูตรควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แก่เกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านลานตาบัว

อ่านต่อ

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประชุมโครงการยกระดับกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ตามระบบมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว แบบกลุ่ม (GAP Seed) สำหรับเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านไร่สุขขุม

อ่านต่อ

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 15 -16 มิถุนายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์กข53 ให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านมะโอโคะ

อ่านต่อ

วันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ดำเนินการจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร หลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ครั้งที่ 1 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ครั้งที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จัดขึ้นโดยกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร  ติดตามการปักดำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข49 ฤดูฝน/62

อ่านต่อ

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) CoO จังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร  จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดงานรณรงค์การทำนาแปลงใหญ่ มีหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร คูโบต้า ธกส. ร่วมเสวนาแนวทางการดำเนินงาน มีการจัดฐานเรียนรู้ และนิทรรศการ เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงาน

อ่านต่อ

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี2562

อ่านต่อ

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมงาน 7 มิถุนายน กิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 3-6 มิถุนายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมสัมมนาผู้นำชาวนาภายใต้แนวคิดการพัฒนาข้าวในรูปแบบนาแปลงใหญ่ โดยมีนายทรรศนะ ลาภรวย ที่ปรึกษากรมการข้าว เป็นประธานในพิธิเปิด

อ่านต่อ

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้ติดตามและดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ครั้งที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ตรวจติดตามกำกับดูแลร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวและสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์พืชตามพ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518และที่แก้ไขเพิ่มเติม

อ่านต่อ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวา ครั้ง 17 ประจำปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดต่อรับเมล็ดพันธุ์หลัก ข้าว กข29 เพื่อจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร สำรวจพื้นที่และให้คำแนะนำเกษตรกร และมอบวัสดุทางการเกษตรเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านเลอตอ

อ่านต่อ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร  ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day)

อ่านต่อ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามการจัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรการจัดระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ตรวจติดตามและบันทึกข้อมูลเกษตรกรและตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรร่วมกับเจ้าหน้าที่กองเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day)

อ่านต่อ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 คณะแพทย์ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ให้แก่บุคลากรของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day)

อ่านต่อ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day)

อ่านต่อ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ออกดำเนินงานการจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ปี2562 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนา

อ่านต่อ

  วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้ติดตามและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง 

อ่านต่อ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day)

อ่านต่อ

วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้ติดตามและดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้ออกดำเนินงานการจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ร่วมจัดงานวันคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

อ่านต่อ