เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีจำหน่าย

ข้อมูล ณ วันที่  9 เมษายน 2563

เมล็ดพันธุ์
ที่มีจำหน่าย
มีจำหน่าย
(กิโลกรัม)
ราคา
กิโลกรัมละ
(บาท)
ราคา/กระสอบ
บรรจุ 25 กิโลกรัม
ไม่มีเมล็ดพันธุ์จำหน่าย    
โปรดติดต่อสอบถามที่
เบอร์ 055-710014-15 
ในวันและเวลาราชการ
kokor29kokor49PL80 155 80


*  ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว 5,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลด 5 %
*** ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 5571 0014 - 15 
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี 2561-2563 คลิ๊กที่นี่
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี 2560-2562 คลิ๊กที่นี่
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี 2559-2560 คลิ๊กที่นี่
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี
2558-2560 คลิ๊กที่นี่

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

วันที่ 23-25 มิุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดตาก ร่วมอบรมประกันภัยข้าวหน้าปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2563 อีกทั้งยังจัดนิทรรศกาลโครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่2

อ่านต่อ

วันที่ 23-24 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ออกตรวจติดตามกำกับดูแล สถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุม เพื่อการค้า สถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ ตามพรบ.พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมตรวจร้านค้า

อ่านต่อ

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดนิทรรศการ ภายใต้โครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ที่จังหวัดจัดขึ้น โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกําแพงเพชร เป็นประธาน

อ่านต่อ

วันที่ 22-23 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน

อ่านต่อ

วันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องข้าวโครงการพัฒนาหมู่บ้านถ้ำเสือตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมอบปัจจัยทางการเกษตร (ปุ๋ยอินทรีย์) ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

อ่านต่อ

วันที่ 17-19 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดอบรมหลักสูตรการทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม(ICS) ครั้งที่1 และติดตามโครงการ GAP Seed ติดตามโครงการศูนย์ข้าวชุมชน และติดตามคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแบบรายเดียวภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

วันที่ 15-19 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการทำระบบควบคุมภายใน (ICS) กลุ่มเกษตรกรต่อเนื่องปี 2562 ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563

อ่านต่อ

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมประชุมพบปะ 3 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

อ่านต่อ

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีโรงพยาบาลทหารผ่านศึก คณะแพทย์ออกหน่วยเคลื่อนที่มาให้ตรวจสุขภาพประจำปี

อ่านต่อ

วันที่ 9-12 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการทำระบบควบคุมภายใน (ICS) กลุ่มเกษตรกรต่อเนื่องปี 2562 ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563

อ่านต่อ

วันที่ 10-11 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ครั้งที่ 1

อ่านต่อ

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ให้ความรู้และชี้แจงการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน GAP ได้เข้ามาให้ความรู้ในโครงการส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวพื้นนุ่ม พันธุ์ ก.ข 79 เพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน GAP และเชื่อมโยงกับตลาด โดยนายฉัตรชัย มาฉาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายสมเจต โป้พันที นายกองค์การบริหารส่วน ตำบลแสนตอ และสมาชิกกลุ่มสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย

อ่านต่อ

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประชุมเกษตรกรผู้จัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข41 ฤดูแล้ง ปี 2563 และติดตามการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2563

อ่านต่อ

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมดำเนินโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกําแพงเพชร เป็นประธาน

อ่านต่อ

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำนาแปลงใหญ่ ระดับจังหวัดตาก ครั้งที่ 1 เพื่อทำแผนการดำเนินงานร่วมกัน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

อ่านต่อ

วันที่ 4-5 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการประสานงานและ คุ้มครองป้องกันการชุมชน จัดประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่องข้าวโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านมะโอโคะ และมอบปุ๋ยอินทรีย์กับสารชีวภัณฑ์ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

อ่านต่อ

วันที่ 2-3 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมกับเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว บ้านลานตาบัว และร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการประสานงานและคุ้มครองไถปรับพื้นนาขันบันไดในพื้นที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

อ่านต่อ

วันที่ 2-3 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมดำเนินการกับทีม OT วิเคราะห์และประเมินศักยภาพและความต้องการของศูนย์ข้าวชุมชน สำหรับการจัดทำโครงสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชน ภายใต้กรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้ผลกระทบ     จากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ด้านการเกษตร

อ่านต่อ

วันที่ 1-3 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมดำเนินการกับทีมคณะทำงาน OT วิเคราะห์และประเมินศักยภาพและความต้องการของศูนย์ข้าวชุมชน สำหรับการจัดทำโครงสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชน ภายใต้กรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ด้านการเกษตร

อ่านต่อ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเกษตรกร โครงการพัฒนาและส่งเสริมเกษตร (กข79) เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวนุ่มครบวงจร (กข79) เกษตรกร 17 ราย เพื่อขอรับรองระบบการผลิต ข้าว GAP แบบเดี่ยว

อ่านต่อ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้จัดประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการวิการด้านข้าว แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน

อ่านต่อ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร (Chief of Operation) จังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นางจันทิรา บวรรัตนสุภา เกษตรจังหวัดตาก เป็นประธาน

อ่านต่อ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ออกตรวจติดตามกำกับดูแลสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ ตามพรบ.พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมตรวจร้านค้า

อ่านต่อ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ออกตรวจติดตามกำกับดูแล สถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า สถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ ตามพรบ.พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมตรวจร้านค้า

อ่านต่อ

วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้เก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานการรับเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563

อ่านต่อ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลเพื่อดำเนินการในพื้นที่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร (กข79) ปี 2563

อ่านต่อ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดส่งเมล็ดพันธุ์และสุ่มเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ ตามโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปี2563/64

อ่านต่อ

วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ในกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนของจังหวัดกำแพงเพชร และหาข้อมูลเพื่อดำเนินการในพื้นที่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร (กข79) ปี 2563

อ่านต่อ

วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้ติดตามให้คำแนะนำและมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว กข21 จำนวน 30 ถุง แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง

อ่านต่อ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร รับเมล็ดพันธุ์หลัก พันธุ์ กข49 จำนวน 15,000 กิโลกรัม เพื่อจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2563

อ่านต่อ

วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้ประชุมชี้แจ้งโครงการฯและให้คำแนะนำการปลูกข้าวและมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว กข6 จำนวน 20 ถุง แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ

อ่านต่อ

วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ลงพื้นที่ประสานงานการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว กข41 และพิษณุโลก 2 ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64

อ่านต่อ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ลงพื้นที่ประสานงานการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64

อ่านต่อ

วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสถานการณ์ด้านข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เก็บตัวอย่างดินและเตรียมจัดทำแปลงงานวิจัยโครงการพัฒนาหมู่บ้านถ้ำเสือตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมอบสารชีวภัณฑ์ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

อ่านต่อ

วันที่ 29 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวกำแพงเพชร ออกตรวจติดตาม กำกับ ดูแล สถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์เพื่อการค้า และสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ ตามพรบ.พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมตรวจร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์

อ่านต่อ

วันที่ 24 เมษายน 2563 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมกับคณะทำงานติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งด้านการเกษตร และการเผาเศษซากพืชและวัสดุการเกษตร ปี 2562/2563 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในแปลงไม้ผล

อ่านต่อ

วันที่ 22-23 เมษายน 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ตรวจตัดสินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข49 ฤดูแล้ง ปี2563 ประชุมคัดเลือกพื้นที่ของเกษตรกร และชี้แจงแผนการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2563

อ่านต่อ

วันที่ 23 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ลงพื้นที่สำรวจ/คัดกรอง Smart farmer ปี 2563 และให้คำแนะนำการคัดกรองเกษตรกร ของศูนย์ข้าวชุมชนปี 2563 เพื่อเป็น Smart farmer

อ่านต่อ

วันที่ 23 เมษายน 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้มีการทำพิธีบวงสรวงพระแม่โพสพ ไหว้ศาลพระภูมิ

อ่านต่อ

วันที่ 23 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ผ่าน web-conference เรื่องการสร้างการรับรู้เกษตรอัจฉริยะ

อ่านต่อ

วันที่ 21-22 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าติดตามเตรียมความพร้อมเกษตรกรก่อนเข้าสู่การตรวจรับรองข้าวอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563

อ่านต่อ

วันที่ 21-22 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ลงพื้นที่ประสานงานการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณ และคุณภาพข้าว ปี 2563/64 ซึ่งจัดส่งโดยศูนย์เมล็ดข้าวลำปาง และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย

อ่านต่อ

วันที่ 22 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ลงพื้นที่สำรวจ/คัดกรอง Smart farmer ปี 2563 และให้คำแนะนำการคัดกรองเกษตรกร ของศูนย์ข้าวชุมชนปี 2563 เพื่อเป็น Smart farmer ปี 2563

อ่านต่อ

วันที่ 21 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประชุมคัดเลือกพื้นที่ของเกษตรกร เพื่อจัดทำแปลง ฤดูฝน ปี2563

อ่านต่อ

วันที่ 20-21 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ลงพื้นที่สำรวจกลุ่มเกษตรกรกลุ่มข้าวอินทรีย์ และนาแปลงใหญ่เพื่อเข้าร่วมโครงการข้าวตลาดประชารัฐปี 2563 และติดตามโครงการ GAP seed

อ่านต่อ

วันที่ 21 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ลงพื้นที่สำรวจ/คัดกรอง Smart farmer ปี 2563 และให้คำแนะนำการคัดกรองเกษตรกรของศูนย์ข้าวชุมชนปี 2563 เพื่อเป็น Smart farmer ปี 2563

อ่านต่อ

วันที่ 16-17 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามและตรวจเยี่ยมส่งเสริมการขายของร้านค้าตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ณ อ.เมือง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร และเข้าร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งเพื่อตรวจสอบข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย

อ่านต่อ

วันที่ 17 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามตรวจตัดสินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข49 ฤดูแล้ง ปี2563 ของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านทุ่งรวงทอง และเก็บตัวอย่างดินในแปลงทดสอบ โครงการวิจัยการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้ตัวชี้วัดที่8

อ่านต่อ

วันที่ 16 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมกับคณะทำงานติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง และการเผาเศษซากพืชและวัสดุการเกษตร ปี 2562/63 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง

อ่านต่อ

วันที่ 16 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามตรวจตัดสินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข49 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูแล้ง ปี 2563

อ่านต่อ

วันที่ 15-16 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร สำรวจและติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวในแปลงนา ภายใต้กิจกรรมเฝ้าระวังเตือนภัยสถานการณ์ข้าว โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

วันที่ 9-10 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าติดตามเตรียมความพร้อมเกษตรกรก่อนเข้าสู่การตรวจรับรองข้าวอินทรีย์โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 และติดตามสถานการณ์ภัยแล้งไม้ผลจังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 2 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอำเภอคลองลาน จ.กำแพงเพชร โดยมีสหกรณ์จังหวัดฯเป็นประธานคณะทำงานชุดที่10  ตามคำสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเชร เรื่องการเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยแล้งฯ

อ่านต่อ

วันที่ 30 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข29 ฤดูแล้ง ปี 2563

อ่านต่อ

วันที่ 25-26 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563

อ่านต่อ

วันที่ 19-21 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานในระดับพื้นที่โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านมะโอโคะ (เวทีชุมชน) ปี 2563

อ่านต่อ

วันที่ 19 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ออกตรวจติดตาม กำกับ ดูแล สถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า และสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ ตามพรบ.พันธุ์พืช พ.ศ. 2518

อ่านต่อ

วันที่ 21 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดอบรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ครั้งที่ 2 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563

อ่านต่อ

วันที่ 20 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดอบรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ครั้งที่ 2 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน์ ปี 2563

อ่านต่อ

วันที่ 17-18 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ตรวจตัดสินแปลงข้าว กข 29 ฤดูแล้ง ปี 2563

อ่านต่อ

วันที่ 16 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุมการตรวจราชการและขับเคลิ่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ตามนโบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รอบที่ 1 ประจำปี 2563 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์)

อ่านต่อ

วันที่ 10-14 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้ร่วมจัดเวทีชุมชนและจัดประชุมวางแผนการดำเนินงานของนาแปลงใหญ่ ปี 2563

อ่านต่อ

วันที่ 13 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้จัดประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการวิชาการด้านข้าว ครั้งที่ 2 เรื่องการเพิ่มผลผลิตและการดูแลรักษาแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เกษตรกร จำนวน 30 ราย และมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว ข้าวขาวดอกมะลิ105 จำนวน 30 ถุง    แก่เกษตรกรที่เข้า ร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน

อ่านต่อ

วันที่ 12 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ออกตรวจติดตาม กำกับดูแล สถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์และสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ ตามพรบ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518 โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมตรวจร้านค้าจำหน่ายเมล็ดพันธุ์

อ่านต่อ

วันที่ 9-13 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP

อ่านต่อ

วันที่ 10-12 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประชุมเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูแล้ง ปี 2563มาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว และเป้าหมายการซื้อคืน พร้อมทั้งจัดทำเอกสารสำหรับการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์

อ่านต่อ

วันที่ 10 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดประชุมถ่ายเทคโนโลยีด้านข้าวโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าคา

อ่านต่อ

วันที่ 10 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดประชุมสมาชิกธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลเชียงทอง เพื่อวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2563

อ่านต่อ

วันที่ 3 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามแปลงเกษตรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน และติดตามโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าคา

อ่านต่อ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามคณะผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา โดยเข้าตรวจประเมินกลุ่มรากไท กลุ่มเกษตรกร ทุ่งลานกระบือไรซ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มฅนรักษ์แม่

อ่านต่อ

วันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market)  ปี 2563

อ่านต่อ

วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นางสาวนลิษรา อุตมูล นางสาวชุติมา โพธิ์ศรี ,นางสาววรรณิภา เชาวน์วิเชียร ,นางสาวศิริพรรณ ระวังกาย ,นายอัคนี ศรีจันทร์และนายภาณุวัฒน์ ทวีศักดิ์ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว หลักสูตรพัฒนาความรู้และทักษะ Smart Assistant Office r...

อ่านต่อ

วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานในระดับพื้นที่โครงการพัฒนาหมู่บ้านถ้ำเสือตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เวทีชุมชน) ปี 2563

อ่านต่อ

วันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการทำระบบควบคุมภายใน (ICS) เกษตรกรกลุ่มต่อเนื่อง ปี 2562 ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563

อ่านต่อ

วันที่ 17-21 กุมภาพันธุ์ 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดอบรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ครั้งที่1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน์ ปี 2563

อ่านต่อ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมประชุมการติดตามสถานการณ์บริหารจัดการน้ำทั้งระบบ การแก้ไขปัญหาหมอกควันฝุ่นP.M.2.5 และการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณปี2563 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(นายวีรชาติ เขิ่อนรัตน์)

อ่านต่อ

วันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  ปี 2563 ครั้งที่ 2 โดยมี นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน โดยทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร  ได้จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้าข้าว เช่น ลักษณะประจำพันธุ์ข้าว โรคและแมลง และตอบถามปัญหาเรื่องข้าวให้กับเกษตรกรผู้ร่วมงาน

อ่านต่อ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร (Chief of Operation) จังหวัดตาก ครั้งที่1/2563 โดยมี นางจันทิรา บวรรัตนสุภาเกษตรจังหวัดตาก เป็นประธาน

อ่านต่อ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว แก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ประจำปี 2563 พร้อมทั้งนายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ บรรยาในหัวข้อการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว และนางพรพรรณ  บุสสกร หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ บรรยายในหัวข้อเรือง กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี เกษตรกรเข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 50 ราย

อ่านต่อ

วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพโครงการให้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ โดย มีนายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมนา

อ่านต่อ

วันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามแปลงเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านมะโอโคะ และการสาธิตการทำน้ำข้าวกล้องงอก และไอศกรีมน้ำข้าวกล้องงอก โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ,โรงเรียนตำรวจตระเวนชาย แดน บ้านแม่จันทะ และติดตามแปลงเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ

อ่านต่อ

วันที่ 11-16 กุมภาพันธุ์ 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร วันที่ 11-16 กุมภาพันธุ์ 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายตะวัน ถาวร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการทำระบบควบคุมภายใน (ICS) กลุ่มเกษตรกรต่อเนื่อง ปี 2562 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563

อ่านต่อ

วันที่ 14 กุมภาพันธุ์ 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประชุมเกษตรกรอำเภอคลองขลุง เพื่อประชาคมโครงการรักษาระดับคุณภาพและปริมาณคุณภาพข้าว ปี63/64 เพื่อประชาคมความต้องการเมล็ดพันธุ์ช่วยเหลือตามโครงการฯผลสรุปรับ กข29 จัดส่งจุดเดียว

อ่านต่อ

วันที่ 11-14 กุมภาพันธุ์ 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมสัมนาประจำปีสรุปผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ประจำปี2563 และพิธีมอบรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ที่มีผลงานดีเด่น

อ่านต่อ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลัง ระหว่างศูนย์ ครั้งที่1 ประจำปี 2563

อ่านต่อ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมถวายเบี้ยพนม

อ่านต่อ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมการต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีและคณะติดตามการขับเคลื่อนโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าคา

อ่านต่อ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมดำเนินงานโครงการสัมมนาเชิงวิชาการการพัฒนาการรวมกลุ่ม SMEs และเชื่อมโยงอุตสาหกรรมกลุ่มคลัสเตอร์ข้าวฅนอินทรีย์ ปีที่ 4

อ่านต่อ