เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

ข้อมูล ณ วันที่  22 มกราคม 2560

เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย
มีจำหน่าย
(กิโลกรัม)
ราคากิโลกรัมละ
(บาท)
ราคา/กระสอบ
บรรจุ 25 กิโลกรัม
    ข้าว กข29
(ชั้นพันธุ์ ขยาย/แล้ง/60)
จำหน่ายหมดแล้ว
16 400
    ข้าว กข49
(ชั้นพันธุ์ ขยาย/ฝน/60)
จำหน่ายหมดแล้ว
16
400
    ข้าว กข49
(ชั้นพันธุ์ จำหน่าย/ฝน/60)
มีจำหน่าย
54,350 กก.
15 375
    ข้าว กข29
(ชั้นพันธุ์ ขยาย/ฝน/60)
มีจำหน่าย
 32,800 กก.
16
400
    ข้าว กข29
(ชั้นพันธุ์ จำหน่าย/ฝน/60)

มีจำหน่าย
 309,250 กก.

15
375
kokor29kokor49
 
  *  ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว 5,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลด 5 %
*** ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 5571 0014 - 15 
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี 2560-2562 คลิ๊กที่นี่
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี 2559-2560 คลิ๊กที่นี่
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี
2558-2560 คลิ๊กที่นี่

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดของแมลงบั่ว  การป้องกันกำจัด   1  2  3 

เปิดเผยราคากลางคุรุภัณฑ์การเกษตร 3 รายการ  ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2560 รายละเอียด 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

วันที่ 18 มกราคม 2560 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดงานพิธีกินข้าวใหม่ของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 18-19 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรร่วมประชุมชี้แจงกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP Seed ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่​15​ -19 มกราคม​2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชรได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP "

อ่านต่อ

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้ดำเนินการยื่นหนังสือให้สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตรและองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้างเพื่อขออนุญาตถอนสภาพและขอใช้ที่ดินสำหรับสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร 

อ่านต่อ

วันที่​15​ มกราคม​2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชรติดตาม​และเตรียมความพร้อมการจัดงานวันปักดำ​ โครงการพัฒนา​เกษตรกร​ปราด​เปรื่อง​Smart​ Farmer​ ปี​2561

อ่านต่อ

วันที่ 10-12 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 12 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรจัดประชุมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ครั้งที่1 ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 9-12 มกราคม2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้ดำเนินงานการรับสมัครกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์และผู้ประกอบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเข้าร่วมโครงการตรวจสอบรับรองการผลิตเมล็ดพันธุ์ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 11 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 11 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าพื้นที่โครงการนาแปลงใหญ่เพื่อรับทราบปัญหาของเกษตรกรที่เข้าร่วม MOU

อ่านต่อ

วันที่ 11 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรจัดประชุมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านข้าว ครั้งที่ 1/2561

อ่านต่อ

วันที่ 11 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามการปักดำนาแปลงงานวิจัย โครงการปลูกข้าวภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และติดตามการปักดำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูแล้ง ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 10 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรจัดประชุมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านข้าว            ครั้งที่1/2561

อ่านต่อ

วันที่ 10 มกราคม 2561 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมอวยพรปีใหม่ผู้บริหารกรมการข้าว เนื่องในโอกาสในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2561  

อ่านต่อ

วันที่ 9 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรจัดประชุมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านข้าว ครั้งที่ 1 เพื่อวางแผนการดำเนินงานในปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 9 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน ประจำปีงบประมาณ 2561

อ่านต่อ

วันที่ 9 มกราคม 2561 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมปล่อยกุ้งก้ามกรามภายใต้โครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม เครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 8 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรจัดประชุมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านข้าว ครั้งที่1

อ่านต่อ

วันที่ 3-6 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมการสัมมนาเพิ่มสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

อ่านต่อ

วันที่ 5 - 6 มกราคม 2561 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมต้อนรับนายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ

อ่านต่อ

วันที่ 5 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ระดับจังหวัด

อ่านต่อ

วันที่ 4-5 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้ดำเนินงานการรับสมัครกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพร้อมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและการติดตามการดำเนินงานการรับรองระบบควบคุมภายใน

อ่านต่อ

วันที่ 3 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรร่วมสำรวจเตรียมความพร้อมพื้นที่แปลงนารวมจำนวน 62 ไร่ ร่วมกับเกษตรกร เจ้าของพื้นที่ในโครงการฯ ที่ดำเนินการเป็นแปลงทดลอง แปลงเกษตรข้าวอัจฉริยะ 4.0

อ่านต่อ

วันที่ 26-29 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้ดำเนินการรับสมัครและสำรวจข้อมูลการเข้าร่วมโครงการตรวจรับรองคุณภาพการผลิตข้าว ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรร่วมกันตรวจสอบกระสอบพลาสติกสาน บรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เปิดจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2560 – 7 มกราคม 2561

อ่านต่อ

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว​ พันธุ์ กข29 ฤดูแล้งปี 2561​ ตำบลห้วยยั้ง​ อำเภอพรานกระต่าย​ จังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรติดตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer ปี 2561 โรงเรียนบ้านสะแกเครือ อำเภอเมือง จังหวัดตาก  

อ่านต่อ

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี 2561 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ SC (Single Command) จังหวัดตาก  

อ่านต่อ

วันที่ 26-28 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

อ่านต่อ

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมอบรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยใช้นวัตกรรมและการวิจัยพัฒนา ณ โรงแรมชากังราว จังหวัดกำแพงเพชร  

อ่านต่อ

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรร่วมประชุมพบปะ 3 ประสาน สืบสาน โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

  วันที่ 24 ธันวาคม 2560 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกับคณะ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวฯ นำโดยนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เพื่อตรวจเยี่ยมในการเตรียมความพร้อมในการจัดงานของกลุ่มฯ สมาชิกโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561  

อ่านต่อ

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จจังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรจัดประชุมหน่วยงานภาคี ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้ดำเนินงานติดตามผลการตรวจประเมินการรับรองเมล็ดพันธุ์ข้าวระบบควบคุมภายใน (ICS) ที่สหกรณ์นิคมแม่ และสหกรณ์นิคมแม่ระมาด จังหวัดตาก

อ่านต่อ

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและองค์ความรู้เรื่องข้าว ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer

อ่านต่อ

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรจัดประชุมโครงการศูนย์เรียนรู้ (ศพก.) ร่วมกับศูนย์เครือข่ายด้านข้าว เพื่อวางแผนการดำเนินงานในปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรจัดประชุมหน่วยงานภาคี ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร  

อ่านต่อ

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรจัดประชุมโครงการศูนย์เรียนรู้ (ศพก.) ร่วมกับศูนย์เครือข่ายด้านข้าว เพื่อวางแผนการดำเนินงานในปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้ดำเนินงานการสำรวจข้อมูลการเข้าร่วมโครงการตรวจรับรองคุณภาพการผลิตข้าวปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2560 และเยี่ยมชมงานนิทรรศการข้าวในงาน ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  

อ่านต่อ

  วันที่ 18 ธันวาคม 2560 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลข้าวไทย 2560 Thai Rice Festival 2017

อ่านต่อ

วันที่ 18-20 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านสายงานสนับสนุน ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

อ่านต่อ

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรจัดประชุมโครงการศูนย์เรียนรู้ (ศพก.) ร่วมกับศูนย์เครือข่ายด้านข้าว เพื่อวางแผนการดำเนินงานในปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรจัดประชุมโครงการศูนย์เรียนรู้ (ศพก.) ร่วมกับศูนย์เครือข่ายด้านข้าว เพื่อวางแผนการดำเนินงานในปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรจัดประชุมโครงการศูนย์เรียนรู้ (ศพก.) ร่วมกับศูนย์เครือข่ายด้านข้าว เพื่อวางแผนการดำเนินงานในปี 2561  

อ่านต่อ

วันที่ 17-19 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมสัมมนาสรุปผลการแข่งขัน. Super game farmer เกมส์เกษตรกรปี 5 ณ โรงแรมตรังกรุงเทพ

อ่านต่อ

วันที่ 15 -17 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมงานเทศกาลข้าวไทย นำเกษตรกรสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัว ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ร่วมงานเพื่อประชาสัมพันธ์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากข้าวลืมผัว ในโซนภาคเหนือบูธที่11

อ่านต่อ

วันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนปฏิบัติการโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนประจำปีงบประมาณ 2561

อ่านต่อ

วันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรออกดำเนินงานการสำรวจข้อมูลการเข้าร่วมโครงการตรวจรับรองคุณภาพการผลิตข้าวปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรร่วมติดตามทีมผู้ตรวจประเมิน ในการเข้าตรวจระบบ GAP แบบกลุ่ม (ICS) ของ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ณ กลุ่มข้าวปลอดภัยบ้านหนองชะลาบหินโค้ว

อ่านต่อ

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้ติดตามการเพาะกล้าและติดตามแปลงทดสอบข้าวของโครงการปลูกข้าวภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ณ ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

 วันที่ 14 ธันวาคม 2560 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมสำรวจ เตรียมข้อมูลพื้นที่ดำเนินการแปลงทดลอง แปลงเกษตรข้าวอัจฉริยะ 4.0 ร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานการรับรองข้าว ณ บ้านทุ่งรวงทอง ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม “สนทนายามเช้า” จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 ณ เรือนจำกลางกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

  วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยคณะกรรมการคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นเขตภาคเหนือตอนล่าง ได้เข้าตรวจเยี่ยมชมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตะเคียนงามตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 12-13 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรดำเนินงานการสำรวจข้อมูลการเข้าร่วมโครงการตรวจรับรองคุณภาพการผลิตข้าวปี 2561 จากผู้ประกอบการร้านมาลีการเกษตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร  

อ่านต่อ

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรดำเนินงานในฐานะคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรดีเด่นประจำปี 2561  

อ่านต่อ

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 โดย นายธงชัย ประยงค์หอม นวก.ชำนาญการ ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ครั้งที่ 5/2560

อ่านต่อ

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561 ร่วมกับหน่วยงานที่ต้องดำเนินการร่วมกันใน ศพก.ด้านข้าวในจังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดการถ่ายทอดเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 เรื่องกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว​ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน​ ประจำปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมงานสาธิตการใช้งานแทรกเตอร์ไร้คนขับ เพื่อการทำการเกษตรอัจฉริยะ ณ แปลงเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาและ เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “ แนวทางการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะของประเทศไทย”  

อ่านต่อ

  วันที่ 6-8 ธ.ค. 2560 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้นำหัวหน้ากลุ่มฝ่าย และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เข้าร่วมสัมมนาประจำปีผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ประจำปี 2560

อ่านต่อ

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรจัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านข้าว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ หมู่ที่ 8 ตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรติดตามศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์เรียนรู้(ศพก.) ตำบลทุ่งทอง อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่   7 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวคุณภาพ ปี 2560 GAP-Grain และ GAP - Seed แบบกลุ่ม (ICS) กลุ่มเกษตรกรของ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์   ณ   อำเภอลาดยาว และ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวคุณภาพ ปี 2560 GAP- Grain แบบกลุ่ม (ICS) กลุ่มเกษตรกรของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์   ณ     อำเภอตาคลี และ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ณ โรงเรียนคณฑีพิทยาคม ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประชุมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านตะเคียนงาม เพื่อเตรียมการประกวดกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น ณ จังหวัดกำแพงเพชร 

อ่านต่อ

  วันที่ 4-5 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวคุณภาพ ปี 2560 GAP-Grain แบบกลุ่ม (ICS) กลุ่มเกษตรกรของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมติดตามผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวคุณภาพ ปี 2560 GAP-Grain แบบกลุ่ม และตรวจประเมินระบบควบคุมภายในสำหรับเกษตรกร ณ กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่

อ่านต่อ

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก  

อ่านต่อ

วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวคุณภาพ ปี 2560 GAP-Grain แบบรายเดี่ยว และตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน ณ กลุ่มสหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด ตำบลพลวงทอง อำเภอสว่างอารมณ์, อำเภอทัพทัน, อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

อ่านต่อ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมการเตรียมการจัดงานเทศกาลข้าวไทย (ภาคเหนือ) (The Rice Festival) 2017 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือเรื่องการเตรียมการจัดงานในส่วนกลาง ในวันที่ 15 – 20 ธันวาคม 2560 ดำเนินการโดยกรมการข้าว    

อ่านต่อ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางวิไล ปาละวิสุทธิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  

อ่านต่อ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมเป็นผู้แทนคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องข้าว เพื่อพิจารณารับรางวัลระดับประเทศในเรื่องข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯร่วมกับบริษัทโตโยต้ากำแพงเพชร, บริษัท ฟาร์มแชนแนล   กันตนา และกลุ่มวิสาหกิจแปลงนาสะอาด จัดกิจกรรม สุดยอดข้าวไทย ของขวัญปีใหม่จากแปลงนาสะอาด

อ่านต่อ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรติดตาม และ เก็บข้อมูลผลผลิตข้าวของเกษตรกร ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูง โครงการหลวงคลองลาน ปี 2560

อ่านต่อ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรจัดประชุมสำรวจความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ในครัวเรือน โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ออกพื้นที่เก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และ กข6 ในการรับรองระบบควบคุมภายใน GAP seed จังหวัดตาก

อ่านต่อ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตาม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านต่อ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดฯ ปีงบประมาณ 2562 (ด้านการเกษตร แหล่งน้ำและถนน)

อ่านต่อ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมประชุมการติดตามงานโครงการต่างๆ ของกรมการข้าว  

อ่านต่อ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดต่อประสานงานและดูพื้นที่แปลงเรียนรู้ ในโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน

อ่านต่อ

วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ออกพื้นที่เพื่อเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมธนาคารเมล็ดพันธุ์ชุมชน ปี 2560

อ่านต่อ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรประชุมชี้แจงการจัดทำระบบ ICS  ของโครงการ GAP  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าตรวจประเมิน ระบบ GAP แบบกลุ่ม

อ่านต่อ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อ่านต่อ

วันที่ 20 พฤศจิกายน  2560 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันวิเคราะห์พื้นที่การปลูกข้าวโครงการแปลงเกษตรอัจฉริยะ 4.0 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางจาก กรมการข้าว เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการปรับพื้นที่และการปลูกข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 14 - 17 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามการเก็บเกี่ยวข้าวที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าคา

อ่านต่อ