King0011 

Insee pass1Insee pass2A4

 bigfarm

Insee60

c1

Rice Reg 01 550

 

เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

ข้อมูล ณ วันที่  21 พฤศจิกายน 2560

เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย
มีจำหน่าย
(กิโลกรัม)
ราคากิโลกรัมละ
(บาท)
ราคา/กระสอบ
บรรจุ 25 กิโลกรัม
    ข้าว กข29
(ชั้นพันธุ์ ขยาย)
มีจำหน่าย
 300,325 กก.
16
400
    ข้าว กข29
(ชั้นพันธุ์ จำหน่าย)
คาดว่าจะมีจำหน่าย 
ประมาณวันที่ 
20 พ.ย. 2560
15
375
    ข้าว กข49
(ชั้นพันธุ์ จำหน่าย)

คาดว่าจะมีจำหน่าย 
ประมาณวันที่ 
20 พ.ย. 2560

16
400
kokor29kokor49
 
  *  ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว 5,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลด 5 %
*** ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 5571 0014 - 15 
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี 2560-2562 คลิ๊กที่นี่
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี 2559-2560 คลิ๊กที่นี่
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี
2558-2560 คลิ๊กที่นี่

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดของแมลงบั่ว  การป้องกันกำจัด   1  2  3 

เปิดเผยราคากลางคุรุภัณฑ์การเกษตร 3 รายการ  ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2560 รายละเอียด 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ออกพื้นที่เพื่อเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมธนาคารเมล็ดพันธุ์ชุมชน ปี 2560

อ่านต่อ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรประชุมชี้แจงการจัดทำระบบ ICS  ของโครงการ GAP  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าตรวจประเมิน ระบบ GAP แบบกลุ่ม

อ่านต่อ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อ่านต่อ

วันที่ 20 พฤศจิกายน  2560 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันวิเคราะห์พื้นที่การปลูกข้าวโครงการแปลงเกษตรอัจฉริยะ 4.0 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางจาก กรมการข้าว เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการปรับพื้นที่และการปลูกข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 14 - 17 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามการเก็บเกี่ยวข้าวที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าคา

อ่านต่อ

วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้ดำเนินการตรวจตัดสินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข49 รุ่นที่ 2 ฤดูฝน ปี 2560 ในเขตพื้นที่ อ.ลานกระบือ และ อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 17 พ.ย. 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร  โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day 

อ่านต่อ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรจัดประชุมเพื่อสำรวจความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 15 พฤศจิกายน  2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน การตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามหลักเกณฑ์การตรวจ มกษ.4406-2557

อ่านต่อ

วันที่  15  พฤศจิกายน  2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประชุมชี้แจงการจัดทำระบบ ICS  ของโครงการ GAP เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าตรวจประเมิน ระบบ GAP แบบกลุ่ม

อ่านต่อ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรนำคณะผู้ตรวจประเมินภายนอก (outsource)  เพื่อตรวจเอกสารและแปลงครั้งที่1 เรื่องการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม

อ่านต่อ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรติดตามและชี้แจงรายละเอียดโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และจัดหาพื้นที่เพื่อจัดทำแปลงเรียนรู้

อ่านต่อ

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560  นายวันชัย  ธงชัย  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร  พร้อมด้วยข้าราชการ  ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560"

อ่านต่อ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรประชุมชี้แจงการจัดทำระบบ ICS  ของโครงการ GAP  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าตรวจประเมิน ระบบ GAP แบบกลุ่ม

อ่านต่อ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรจัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายและองค์กรชาวนาให้มีความเข้มแข็งภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนา ปี 2561

อ่านต่อ

  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบใบรับรองร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

อ่านต่อ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร การเก็บเกี่ยวและประชุมชี้แจงเกษตรกรตามโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง บ้านวะโดโกร อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

อ่านต่อ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายและองค์กรชาวนาให้มีความเข้มแข็งภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนา ปี 2561

อ่านต่อ

  วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2560 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมและต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านต่อ

วันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์ เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Young Blood Researchers” ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบูรณ์ 

อ่านต่อ

วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2560  เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประชุมชี้แจงการทำระบบ ics ของโครงการ GAP  seed เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าตรวจประเมินระบบGAP seed แบบกลุ่ม

อ่านต่อ

  วันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน  2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร  เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับการตรวจติดตามการดำเนินงานขององคมนตรี  ณ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

อ่านต่อ

วันที่  3  พฤศจิกายน  2560เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรประชุมชี้แจงการจัดทำระบบ ICS  ของโครงการ GAP  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าตรวจประเมิน ระบบ GAP แบบกลุ่ม

อ่านต่อ

วันที่ 26 ตุลาคม 2560 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร นำคณะข้าราชการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อน้อมถวายความอาลัย เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านต่อ

วันที่ 25 ตุลาคม 2560 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ให้การต้อนรับ นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP นาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 คณะเจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้นำต้นข้าว พันธุ์ กข29 , กข49 และ กข71 จำนวน 200 ต้น เพื่อใช้ประดับสถานที่ในพระราชพิธีฯ

อ่านต่อ

วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจัดซื้อคืนเมล็ดพันธุ์ข้าวจากสมาชิกแปลงขยายพันธุ์ข้าวของศูนย์ฯ พร้อมสำรวจพื้นที่ของกลุ่มสมาชิกแปลงฯ

อ่านต่อ

วันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2560  นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูและของรองอธิบดีกรมการข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจัดซื้อคืนเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี2560 พร้อมสำรวจพื้นที่ของกลุ่มสมาชิกแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ฯ เพื่อเตรียมจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าวในฤดูแล้งปี2561

อ่านต่อ

วันที่ 18 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืนจากสมาชิกเกษตรกรแปลงขยายของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

อ่านต่อ

  วันที่ 17ตุลาคม2560  เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรประชุมชี้แจงขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินค่าเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ซื้อคืน พร้อมสำรวจต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกรที่เข้าร่วมจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ฯ

อ่านต่อ

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรร่วมเสวนา โครงการ  "5ประสาน สืบสานเกษตร ทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง"  ระดับอำเภอ ครั้งที่ 3

อ่านต่อ

วันที่  5  ตุลาคม  2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมพิธีมอบข้าวสารพระราชทาน  และพิธีมอบดอกไม้จันทน์  เพื่อใช้ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

อ่านต่อ

วันที่  3-5 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้ดำเนินการสาธิตการตัดถอนพันธุ์ปนร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่สูง ภายในแปลงนาขั้นบันไดของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงป่าคา  บ้านป่าคาจังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 3 ตุลาคม 2560 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร กรมการข้าว 

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 น. ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร นำคณะข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ  ร่วมพิธี  “ เชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย” เนื่องในวันธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

อ่านต่อ

วันที่ 27 กันยายน 2560 นายวันชัย  ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการ  เข้าร่วมพิธีเปิดที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด และกิจกรรมสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวทับทิมชุมแพ ตามโครงการส่งเสริมข้าวตลาดเฉพาะ ปี 2560

อ่านต่อ

วันที่ 26 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ออกดำเนินงาน การตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์เมล็ดพันธุ์ข้าว กข29 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝนปี 2560

อ่านต่อ

วันที่ 26 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ของหน่วยงานราชการร่วมในโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงป่าคา

อ่านต่อ

วันที่ 26 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ ประจำปี 2560 ดำเนินการโดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 25 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าว กข29 ฤดูฝน ปี 2560 ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านไร่สุขขุม ต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

อ่านต่อ

  วันที่ 25 กันยายน 2560 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย กิจกรรมสำรองเมล็ดพันธุ์เพื่อความมั่นคงแห่งชาติ

อ่านต่อ

วันที่ 22 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรร่วมกันเก็บเกี่ยวข้าว กข61 โครงการปลูกข้าวภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ปี 2560

อ่านต่อ

วันที่ 20-21 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ดำเนินการตรวจตัดสินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ก่อนการเก็บเกี่ยวข้าว กข49 ฤดูฝน ปี 2560

อ่านต่อ

วันที่ 19-20 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ออกดำเนินการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์เมล็ดพันธุ์ข้าว กข29 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2560

อ่านต่อ

วันที่ 19 – 20 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุม “สรุปผลการบริหารจัดการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน ปี 2560”

อ่านต่อ

วันที่ 18-19 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมการสัมมนาให้บริการด้วยความเป็นเลิศ "Excellent Services"

อ่านต่อ

วันที่ 18-19 กันยายน 2560  เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงแพงเพชร  เข้าร่วมฝึกอบรม "เสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"

อ่านต่อ

วันที่ 13-16 กันยายน 2560  เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรออกดำเนินการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์เมล็ดพันธุ์ข้าวกข29 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝนปี2560

อ่านต่อ

 วันที่ 13-14 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์การตรวจตัดสินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข29 

อ่านต่อ

วันที่ 15 กันยายน 2560  เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายผู้นำกลุ่มระดับจังหวัด (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่ ปี 2560)

อ่านต่อ

  วันที่ 14-15 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรร่วมสัมมนาโครงการฝึกอบรมวิเคราะห์อัตรากำลังและวางแผนกำลังคน Module 2

อ่านต่อ

  วันที่ 13-14 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ออกดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีGAP seedปี2560

อ่านต่อ

วันที่ 13 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรตรวจติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 11-12 กันยายน 2560  นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากรกองเมล็ดพันธุ์ข้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

อ่านต่อ

วันที่ 11-13 กันยายน. 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมงานThe super farmer เกมเกษตรกร ปี 5

อ่านต่อ

วันที่ 12 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามและเก็บข้อมูลแปลงวิจัยข้าวกข61

อ่านต่อ

วันที่ 11–12 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรร่วมติดตามการทำงานของภาคเอกชนในการเข้าจัดทำระบบเอกสาร GMP เกี่ยวกับโรงสีที่ได้คัดเลือก

อ่านต่อ

วันที่ 6-8 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานปี 2560 และทิศทางการดำเนินงานของกรมการข้าว ปี2561

อ่านต่อ

วันที่ 6 ก.ย.2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรออกดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP seed ปี2560

อ่านต่อ

วันที่ 6 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประชุมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองกรด และบ้านลานตาบัว เพื่อให้คำแนะนำการตัดถอนพันธุ์ปน

อ่านต่อ

วันที่ 4 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมทัศนศึกษาดูงานและเสวนาเรื่องข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพร (กข 69)

อ่านต่อ

วันที่ 5 กันยายน 2560  เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการประจำปีงบประมาณ 2560

อ่านต่อ

วันที่ 5 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมดอกไม้ประดับในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านต่อ

  วันที่ 5 กันยายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดประชุมคณะกรรมการตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าวกข29และข้าวพันธุ์กข49 ฤดูฝนปี2560

อ่านต่อ

วันที่ 1 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และให้คำแนะนำการตัดถอนพันธุ์ปน ในข้าวพันธุ์กข29 ฤดูฝน/60

อ่านต่อ

วันที่ 1 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัดตาก

อ่านต่อ

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรร่วมการตรวจติดตามงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่)ปี2560

อ่านต่อ

วันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารหลักสูตร “การปรับปรุงเว็บไซต์ของกรมการข้าวและหน่วยงานในกรมการข้าว”

อ่านต่อ

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาดของโครงการผลิตข้าวครบวงจร ปี 2560 นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่

อ่านต่อ

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น โครงการเกษตรอินทรีย์ 1 ล้านไร่

อ่านต่อ

วันที่ 29 สิงหาคม 2560  เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมถ่ายทอดความรู้ เรื่องการให้ความรู้ด้านการผลิตข้าวตามระบบคุณภาพมาตรฐาน GAP ด้วยระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS)

อ่านต่อ

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพ ร่วมกับหน่วยงานเกษตรอำเภอ

อ่านต่อ

วันที่ 28-29 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมฝึกอบรมหลักการเขียนโครงการ/กิจกรรม สู่ความเป็นเลิศ

อ่านต่อ

วันที่ 28 สิงหาคม 2560  เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพ กับหน่วยงานเกษตรอำเภอและกลุ่มนาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

วันที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น.  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมติดตามงานโครงการเร่งด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านต่อ

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์อัตรากำลังและวางแผนกำลังคน

อ่านต่อ

วันที่ 26-27 สิงหาคม  2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร  เข้าตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น  โครงการเกษตรอินทรีย์ 1 ล้านไร่ ในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

อ่านต่อ

วันที่ 25  สิงหาคม  2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น  โครงการเกษตรอินทรีย์ 1 ล้านไร่ ตำบลบัวหุ่ง  อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ

อ่านต่อ

วันที่  25  สิงหาคม  2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร  ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น  โครงการเกษตรอินทรีย์ 1 ล้านไร่ตำบลบัวหุ่ง  อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ

อ่านต่อ

วันที่ 24สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรร่วมกับหน่วยงานภาคีให้คำแนะนำ เกษตรกร ด้านการเกษตร ในกิจกรรมโครงการ 5    ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง

อ่านต่อ

  วันที่ 22-23 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมประชุมและรายงานผลโครงการพัฒนาพื้นที่แบบโครงการหลวง

อ่านต่อ

วันที่ 18 สิงหาคม 2560  เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมบรรยายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  แก่เกษตรกรบ้านวังสระทอง หมู่10 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง บ้านป่าคา ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ตรวจสถานที่รวบรวมและสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกตาม พรบ.พันธุ์พืชโครงการสารวัตรเกษตร

อ่านต่อ

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดกำแพงเพชร 

อ่านต่อ

วันที่ 16 สิงหาคม 2560   เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดประชุมสมาชิกชมรมผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดพิจิตร

อ่านต่อ

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข49 ฤดูฝน ปี2560 

อ่านต่อ

  วันที่ 8-10 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP seed ปี2560

อ่านต่อ

วันที่ 7-9 ส.ค. 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมอบรมหลักการทรงงานของพระราชาในการทำงานโครงการพระราชดำริ และโครงการหลวง

อ่านต่อ