เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย
มีจำหน่าย
(กิโลกรัม)
ราคากิโลกรัมละ
(บาท)
ราคา/กระสอบ
บรรจุ 25 กิโลกรัม
    ข้าว กข29
(ชั้นพันธุ์ขยาย/แล้ง/61)
มีจำหน่าย
319,275
16 400
    ข้าว กข49
(ชั้นพันธุ์ขยาย/แล้ง/61)
มีจำหน่าย
18,400
16
400
    ข้าว กข49
(ชั้นพันธุ์ขยาย/ฝน/61)
มีจำหน่าย
101,275
16 400
    ข้าว กข49
(ชั้นพันธุ์จำหน่าย/ฝน/61)

มีจำหน่าย
133,500

15
375
   ข้าว กข29
(ชั้นพันธุ์ขยาย/ฝน/61)
มีจำหน่าย
48,000
       16 400
  ข้าว กข29
(ชั้นพันธุ์จำหน่าย/ฝน/61)
มีจำหน่าย
183,000
       15 375
 รวมที่มีจำหน่ายทั้งหมด 803,450 กิโลกรัม  
โปรดติดต่อสอบถาม ที่เบอร์ 055-710014-15 ในวันและเวลาราชการ
kokor29kokor49
 
  *  ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว 5,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลด 5 %
*** ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 5571 0014 - 15 
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี 2560-2562 คลิ๊กที่นี่
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี 2559-2560 คลิ๊กที่นี่
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี
2558-2560 คลิ๊กที่นี่

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

วันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาววรรณิภา เชาวน์วิเชียร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

อ่านต่อ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายภาณุวัฒน์ ทวีศักดิ์ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามต้นทุนการผลิตของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรและแจ้งแนวทางการดำเนินงานของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (COO) จังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวิริยะ หริตวร ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เข้าร่วมงานนิทรรศการงานสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม

อ่านต่อ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก

อ่านต่อ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวชุติมา โพธิ์ศรี ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามต้นทุนการผลิตของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร

อ่านต่อ

วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวกมลวรรณ ตีเมืองสอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวศิริพร วังยาว นักเกษตร และนางสาวนลิษรา อุตมูล ติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางพรพรรณ บุสสกร หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ประชุมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 5 กลุ่ม เพื่อวางแผนและจัดสรรพื้นที่ปลูกข้าว ฤดูแล้ง ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน นายวิวัฒน์ แก้วมราช ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร และนายสมนึก กระจ่างพายัพ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กองประสานโครงการพระราชดำริ ได้ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาที่สูงแบบโครงการหลวง

อ่านต่อ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายอำนาจ เขียวยิ่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด

อ่านต่อ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวจันทร์ทิมา แตงไทย ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมตรวจเอกสารเพื่อเตรียมเข้ารับการตรวจประเมิน Gap

อ่านต่อ

วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายพีรวิชกร เมธประสพสันต์ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลการปฏิบัติทางการเกษตร ที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาววรรณิภา เชาวน์วิเชียร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

อ่านต่อ

วันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายเรวัตร อินทรา นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน และนายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ติดตามงาน,ควบคุมงานการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร ณ ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร

อ่านต่อ

วันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการใช้งาน     Oracle Business intelligence สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

อ่านต่อ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ติดตามงาน , ควบคุมงานการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร ณ ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร

อ่านต่อ

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาวจันทร์ทิมา แตงไทย ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการผลิตข้าวแก่บุคลากรระดับภูมิภาค

อ่านต่อ

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายตะวัน ถาวร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามการเตรียมความพร้อมเกษตรกรก่อนเข้าสู่การตรวจรับรองข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายอำนาจ เขียวยิ่ง และนายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามให้คำแนะนำและชี้แจงการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน และนายกิตติภพ คำภิรปาวงค ์พนักงานธุรการ ส.3 เข้าติดตามงาน,ควบคุมงานการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร

อ่านต่อ

วันที่​ 27-28 ตุลาคม​ 2561 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร​ โดย นางสาวกมลวรรณ ตีเมือง​สอง​ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวนลิษรา อุตมูล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามงานด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ แปรรูปข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 27 ตุลาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง และนายภควัต ปิ่นคำ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามให้คำแนะนำและชี้แจงการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

วันที่ 27 ตุลาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง และนายภควัต ปิ่นคำ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามให้คำแนะนำและชี้แจงการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

วันที่​ 26​ ตุลาคม​ 2561 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร โดย​น.ส.เกศิณี​ แก้วมาลา​ นักวิชา​การเกษตร​ชำนาญ​การ​, น.ส.กมล​วรรณ​ ตีเมือง​สอง​ นักวิชาการ​เกษตร​ปฏิบัติ​การ​ และ​น.ส​.ศิริพร​ วัง​ยาว​ นัก​เกษตร​ ติดตาม​ตรวจ​ตัดสิน​แปลง​ผลิต​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​ กข49​ ฤดู​ฝน​ ปี​2561​

อ่านต่อ

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน และนายสมนึก กระจ่างพายัพ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านป่าคา ครั้งที่ 1/2562 ประจำเดือนตุลาคม 2561 และติดตามแปลงเรียนรู้นาขั้นบันได ภายในสถานีตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาววรรณิภา เชาวน์วิเชียร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

อ่านต่อ

วันที่ 25-26 ตุลาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายตะวัน ถาวร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามการเตรียมความพร้อมเกษตรกรก่อนเข้าสู่การตรวจรับรองข้าวอินทรีย์ 

อ่านต่อ

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวชุติมา โพธิ์ศรี ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามให้คำแนะนำและชี้แจงการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)

อ่านต่อ

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนาย อำนาจ เขียวยิ่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามให้คำแนะนำและชี้แจงการดำเนินงานเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง และนายภควัต ปิ่นคำ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมจัดหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน

อ่านต่อ

วันที่ 24 - 26 ตุลาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายพีรวิชกร เมธประสพสันต์ และนางสาวจันทร์ทิมา แตงไทย ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจสอบเอกสารการจดบันทึกของการตรวจรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์เพื่อเตรียมความพร้อม

อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายเรวัตร อินทรา เข้าร่วมประชุมเพื่อขออนุมัติใช้วัสดุและรูปแบบการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร

อ่านต่อ

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวิวัฒน์ แก้วมราช ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามแปลงเรียนรู้ข้าว พันธุ์ กข21 และ กข39

อ่านต่อ

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายภาณุวัฒน์ ทวีศักดิ์ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามให้คำแนะนำและชี้แจงการดำเนินงานเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

วันที่​ 24 ตุลาคม​ 2561 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร​ โดย​นางสาว​ศิริพร​ วัง​ยาว​ นัก​เกษตร​ ประชุมกลุ่มผ​ู้ผลิตเมล็ด​พันธุ์​ข้าว​บ้านตะเคียนงาม​ เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์​การ​จัดซื้อ​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​ ฤดูฝน​ 2561​

อ่านต่อ

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาววรรณิภา เชาวน์วิเชียร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

อ่านต่อ

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวชุติมา โพธิ์ศรี ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามให้คำแนะนำและชี้แจงการดำเนินงานเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านสะแกเครือ

อ่านต่อ

วันที่​ 23 ตุลาคม​ 2561 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร​ โดย​นาง​พร​พรรณ​ บุ​ส​สกร​ หัวหน้า​กลุ่ม​ผลิต​เมล็ด​พันธุ์​, นางสาว​กมล​วรรณ​ ตีเมือง​สอง​ นักวิชาการ​เกษตร​ปฏิบัติ​การ​,นางสาวศิริพร วัง​ยาว​ นัก​เกษตร​ และนางสาวนลิษรา อุตมูล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามแปลงเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

วันที่​ 22​ ตุลาคม​ 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร​ ประชุมกลุ่มผ​ู้ผลิตเมล็ด​พันธุ์​ข้าว​บ้านทุ่งรวงทอง​ เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์​การ​จัดซื้อ​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​ ฤดูฝน​2561​

อ่านต่อ

วันที่​ 20 – 21 ตุลาคม ​2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร​ ร่วมตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบการผลิตข้าว GAP โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2561 และสำรวจศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ฯ

อ่านต่อ

วันที่​18 - 19 ตุลาคม​ 2561 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร​ โดยนางสาวกมลวรรณ ตีเมือง​สอง​ นักวิชาการ​เกษตร​ปฏิบัติ​การ​,นางสาวศิริพร วัง​ยาว​ นักเกษตร และนางสาวนลิษรา อุตมูล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามรายชื่อเกษตรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ

อ่านต่อ

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามครุภัณฑ์การทำสัญญายืมของโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน

อ่านต่อ

วันที่ 16-17 ตุลาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวิริยะ หริตวร ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เข้าติดตามงานและควบคุมงานการก่อสร้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร

อ่านต่อ

วันที่​17​ ตุลาคม​ 2561 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร​ โดย​นางสาว​เกศินี​ แก้วมาลา​ นักวิชา​การเกษตร​ชำนาญ​การ​ และ​นางสาว​ศิริพร​ วัง​ยาว​ นักเกษตร​ ติดตามตรวจตัดสินแปลง​ผลิต​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​ กข49​

อ่านต่อ

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ GIN Conference

อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร นำโดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเจ้าหน้าที่ลูกจ้างร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

อ่านต่อ

วันที่​ 12​ ตุลาคม​ 2561 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร​ โดย​นางสาว​เกศินี​ แก้วมาลา​ นักวิชา​การเกษตร​ชำนาญ​การ​ นางสาว​กมล​วรรณ​ ตีเมือง​สอง​ นักวิชาการ​เกษตร​ปฏิบัติ​การ​ และ​นางสาว​ศิริพร​ วัง​ยาว​ นักเกษตร​ ติดตามตรวจตัดสินแปลง​ผลิต​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​ กข49​

อ่านต่อ

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสุรีย์ พูลสวัสดิ์ และนางสาวสุนทรียา ทรงสุภาประชุม สอนงาน และแนะนำเพื่อแจ้งขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กับผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรตามโครงการต่างๆ

อ่านต่อ

วันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายเชิงชน มุ่งสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายสาด ทุกทิวา เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ร่วมตรวจติดตามแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข29 ฤดูฝน/2561 อย่างเป็นทางการ    

อ่านต่อ

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวิริยะ หริตวร ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เข้าติดตาม ควบคุมงานการก่อสร้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร

อ่านต่อ

วันที่ 27 กันยายน 2561 โดย รองอธิบดีกรมการข้าว นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ประธานตรวจการจ้าง ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร พร้อมให้คำแนะนำและตรวจรายละเอียดแบบการก่อสร้างได้แก่แบบผังสุขาภิบาล,ผังถนนในโครงการ,ผังประปา และผังไฟฟ้าบริเวณ

อ่านต่อ

วันที่ 27 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นางสาวกมลวรรณ ตีเมืองสอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร นายวิวัฒน์ แก้วมราช ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ชี้แจ้งหลักเกณฑ์การจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว กข49 ชั้นพันธุ์ขยาย และชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน 2561

อ่านต่อ

วันที่ 24 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายสาด ทุกทิวา เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และน.ส.นลิษรา อุตมูล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมเก็บข้อมูลงานวิจัยทดลองการปลูกข้าวภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

อ่านต่อ

วันที่ 20-23 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายเรวัตร อินทรา ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลชำนาญงาน และนายวิริยะ หริตวร ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ได้ปรึกษาหารือและควบคุมงานการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร

อ่านต่อ

วันที่ 25 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง และนายภควัต ปิ่นคำ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรเพื่อชี้แจงการทำระบบรับรองมาตรฐาน GAP

อ่านต่อ

วันที่ ​24​ กันยายน​ 2561 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร​ โดย​นางสาว​ศิริพร​ วัง​ยาว​ ผู้​ช่วย​นักวิชาการ​เกษตร​ ติดต่อประสานงาน​กับศูนย์​วิจัย​ข้าว​พิษณุโลก​ ถึงลักษณะและการยืนยัน​พันธุ์​ของข้าว​ กข49​ และ​ กข29​ ฤดู​ฝน​ ปี 2561​ ณ​ ศูนย์​วิจัย​ข้าว​พิษณุโลก​ อำเภอ​วังทอง​ จังหวัด​พิษณุโลก​

อ่านต่อ

วันที่ 24 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางพรรณี พวงมาลี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และนางญาณิฐา ศรีมณี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ

อ่านต่อ

วันที่ 21 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยกลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี จัดประชุมเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP

อ่านต่อ

วันที่ 21 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางพรรณี พวงมาลี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และนางญาณิฐา ศรีมณี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

อ่านต่อ

วันที่ 18 - 20 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายสาด ทุกทิวา เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนายประวิทย์ ใจแสน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามผลการดำเนินงานและติดตามแปลงข้าวเหนียวดำลืมผัว

อ่านต่อ

วันที่ 20 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย น.ส.กมลวรรณ ตีเมืองสอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ,น.ส.ศิริพร วังยาว และนายสมนึก กระจ่างพายัพ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข29

อ่านต่อ

วันที่ 18 – 19 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายเรวัตร อินทรา ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลชำนาญงาน และนายวิริยะ หริตวร ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมสรุปผลการติดตามนิเทศการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน ประจำปีงบประมาณ 2561

อ่านต่อ

วันที่ 19 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง และนายภควัต ปิ่นคำ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรเพื่อชี้แจงการทำระบบรับรองมาตรฐาน GAP แบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม และการทำระบบมาตรฐานโรงสีข้าว GMP โดยกลุ่มส่งเสริมพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ให้กับกลุ่มที่ร่วมโครงการ ณ สกต. อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 18 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย น.ส.เกศิณี แก้วมาลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ น.ส.กมลวรรณ ตีเมืองสอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ น.ส.ศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร และนายสมนึก กระจ่างพายัพ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามตรวจตัดสินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข49 ฤดูฝน ปี 2561 ณ กลุ่มบ้านทุ่งรวงทอง ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 12 - 14 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมสัมมนา "ทิศทางการวิจัยพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าวของกรมการข้าว"

อ่านต่อ

วันที่ 14 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ลงพื้นที่ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข49

อ่านต่อ

วันที่ 13 - 14 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายเชิงชน มุ่งสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ออกดำเนินงานการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 13 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง นายภควัฒ ปิ่นคำ และนายกิตติพงษ์ มังคะละ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดเวทีเรียนรู้การตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน GAP แบบกลุ่ม

อ่านต่อ

วันที่ 10 -11 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย น.ส.ณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายตะวัน ถาวร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ตรวจประเมินระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ( Pre Audit ) สำหรับเกษตรกร T2 โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ ตำบลทุ่งทอง อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 11 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง นายภควัฒ ปิ่นคำ นายกิตติพงษ์ มังคะละ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน GAP แบบกลุ่ม( Pre Audit ) สำหรับเกษตรกรที่ขอรับการตรวจประเมินเพื่อขอใบรับรองในปี 2561 ภายใต้พื้นที่โครงการนาแปลงใหญ่และมอบใบรับรองประชุมคณะกรรมการกลุ่มโครงการจีเอพีตำบลแม่ปะ และแม่กาษาอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

อ่านต่อ

วันที่ 11 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นางพรพรรณ บุสสกร หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ,น.ส. ศิริพร วังยาว และนายวิวัฒน์ แก้วมราช ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พิษณุโลก80 ฤดูฝน 2561 เขตอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

อ่านต่อ

วันที่ 11 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางพรรณี พวงมาลี ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และนางสาวกนกวรรณ มณีวงศ์ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี เข้าร่วมประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการโดยสำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 9 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง นายภควัฒ ปิ่นคำผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน GAP แบบกลุ่ม ( Pre Audit ) สำหรับเกษตรกรที่ขอรับการตรวจประเมินเพื่อขอใบรับรองในปี 2561 ภายใต้พื้นที่โครงการนาแปลงใหญ่บ้านลำมะโกรก ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และนายเรวัตร อินทรา นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงานเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก

อ่านต่อ

วันที่ 6 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยน.ส.กมลวรรณ ตีเมืองสอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ,น.ส.ศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร และนายสมนึก กระจ่างพายัพ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามแปลงผลิตข้าว พันธุ์ กข21,กข39

อ่านต่อ

วันที่ 7 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย น.ส.กมลวรรณ ตีเมืองสอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ,น.ส.ศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร และนายสมนึก กระจ่างพายัพ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามแปลงผลิตข้าว พันธุ์ กข49 ฤดูฝน 2561 รุ่น1

อ่านต่อ

วันที่ 7 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง นายกิตติพงษ์ มังคะละนายภควัฒ ปิ่นคำ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน GAP

อ่านต่อ

วันที่ 4-6 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้เข้าร่วมการสัมมนาโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ

อ่านต่อ

วันที่ 6 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย น.ส.กมลวรรณ ตีเมืองสอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ,น.ส.ศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร และนายสมนึก กระจ่างพายัพ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข49

อ่านต่อ

วันที่ 4-6 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายอำนาจ เขียวยิ่ง นายพีรวิชกร เมธประสพสันต์ นางสาววรรณิภา เชาน์วิเชียร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ออกดำเนินงานการประชุมเกษตรกรการรับรองเมล็ดพันธุ์ข้าวระบบควบคุมภายใน ICS

อ่านต่อ

วันที่ 5 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง นายกิตติพงษ์ มังคะละนายภควัฒ ปิ่นคำ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน GAP แบบกลุ่ม

อ่านต่อ

วันที่ 4 - 5 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายตะวัน ถาวร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ตรวจประเมินระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม

อ่านต่อ

วันที่ 4 - 5 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน และนายสาด ทุกทิวา เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 4 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน และนายสาด ทุกทิวา เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

อ่านต่อ

วันที่ 4 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางพรพรรณ บุสสกร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายวิวัฒน์ แก้วมราช ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร และนายสมนึก กระจ่างพายัพ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการหลวง

อ่านต่อ

วันที่ 3 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ร่วมจัดงานเกษียณอายุและแสดงมุทิตาจิต

อ่านต่อ

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวกมลวรรณ ตีเมืองสอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายนพรัตน์ รักษ์ชนนักเกษตร นางสาวศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร และนายสมนึก กระจ่างพายัพ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ประชุมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว บ้านทุ่งรวงทอง

อ่านต่อ

วันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการจัดอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนา และแปรรูปแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

อ่านต่อ

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ควบคุมงานการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร

อ่านต่อ

วันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการจัดอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนา และแปรรูปแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

อ่านต่อ