King0011

 A4

 bigfarm

 

Insee60

c1

 

Rice Reg 01 550

 

เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

ข้อมูล ณ วันที่  20 สิงหาคม  2560

เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย
มีจำหน่าย
(กิโลกรัม)
ราคากิโลกรัมละ
(บาท)
ราคา/กระสอบ
บรรจุ 25 กิโลกรัม
    ข้าว กข29
(ชั้นพันธุ์ ขยาย)
คาดว่าจะมีจำหน่าย
ประมาณวันที่
20 ก.ย. 60
16
400
    ข้าว กข29
(ชั้นพันธุ์ จำหน่าย)
คาดว่าจะมีจำหน่าย 
ประมาณวันที่ 
20 พ.ย. 60
15
375
    ข้าว กข49
(ชั้นพันธุ์ ขยาย)

คาดว่าจะมีจำหน่าย 
ประมาณวันที่ 
20 พ.ย. 60

16
400
kokor29kokor49
 
  *  ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว 5,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลด 5 %
*** ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 5571 0014 - 15 
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี 2560-2562 คลิ๊กที่นี่
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี 2559-2560 คลิ๊กที่นี่
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี
2558-2560 คลิ๊กที่นี่

  

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดของแมลงบั่ว  การป้องกันกำจัด   1  2  3 

เปิดเผยราคากลางคุรุภัณฑ์การเกษตร 3 รายการ  ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2560 รายละเอียด ใหม่ล่าสุด 

 

****ข้าวพันธุ์ใหม่ที่กรมการข้าวรับรอง ****  

กข69 (ช้าวทับทิมชุมแพ)

กข71

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 สิงหาคม 2560  เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมบรรยายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  แก่เกษตรกรบ้านวังสระทอง หมู่10 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง บ้านป่าคา ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ตรวจสถานที่รวบรวมและสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกตาม พรบ.พันธุ์พืชโครงการสารวัตรเกษตร

อ่านต่อ

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดกำแพงเพชร 

อ่านต่อ

วันที่ 16 สิงหาคม 2560   เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดประชุมสมาชิกชมรมผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดพิจิตร

อ่านต่อ

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข49 ฤดูฝน ปี2560 

อ่านต่อ

  วันที่ 8-10 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP seed ปี2560

อ่านต่อ

วันที่ 7-9 ส.ค. 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมอบรมหลักการทรงงานของพระราชาในการทำงานโครงการพระราชดำริ และโครงการหลวง

อ่านต่อ

  วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมจัดงานวันปักดำนาศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน

อ่านต่อ

วันที่ 4-5 สิงหาคม2560  เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามแปลงเมล็ดพันธุ์ศูนย์ข้าวชุมชน โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

อ่านต่อ

  วันที่ 1-4 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามแปลงทดลองข้าว กข21 ในระยะกล้าภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้านถ้ำเสือตามพระราชดำริฯ

อ่านต่อ

วันที่ 4 สิงหาคม 2560  เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมตรวจสอบพื้นที่ สปก. กับหน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ

อ่านต่อ

วันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร นำเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มศักยภาพชาวนา

อ่านต่อ

  วันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรตรวจตัดสินแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว  ก.ข.29 ชั้นพันธุ์ขยายรุ่น3 อย่างเป็นทางการ

อ่านต่อ

วันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามตรวจตัดสินแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข29 ฤดูแล้ง / 2560 รุ่นที่ 3

อ่านต่อ

23-24 มี.ค. 2560 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร  ร่วมฟังแนวทางการดำเนินงานตามกฎหมายด้านการเกษตร

อ่านต่อ

  22-23 มี.ค.60 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรร่วมฝึกอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาผู้ประกอบธุรกิจเมล็ดพันธ์ข้าวตามพรบ.พันธุ์พืช

อ่านต่อ

18  เม.ย. 2560 ข้าราชการและลูกจ้าง ศมข.กำแพงเพชรเข้าร่วมรับเสด็จฯ

อ่านต่อ

กิจกรรมของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

 

2 05 2560 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการฯจ.ตาก  อ่านต่อ...

00071วันที่ 31-มีนาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินการของโครงการฯบ้านป่าคา อ่านต่อ...

00007 วันที่ 31 มีนาคม 2560 รองอธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ดูการปรับพื้นที่ถมดินก่อสร้าง ศมข.พิจิตร อ่านต่อ...

00067 วันที่ 30 มีนาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประชุมเกษตรกรเตรียมการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืนฤดูแล้ง 2560 อ่านต่อ...

00011 วันที่ 30 มีนาคม2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดประชุมสมาชิกชมรมผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว อ่านต่อ...

00019 วันที่ 29 มีนาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรดำเนินการชี้หลักเขต พื้นที่ดำเนินการก่อสร้างถมที่ดิน ศมข.พิจิตร อ่านต่อ...

00064 วันที่ 28 มีนาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร  จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม โครงการNiche Market  อ่านต่อ...

00053 วันที่ 28 มีนาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้วิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  อ่านต่อ...

00030 วันที่ 22-23 มี.ค. 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามโครงการวิจัยภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง อ่านต่อ...

00027 วันที่ 21-23 มี.ค. 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรออกตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และจับพิกัดแปลง อ่านต่อ...