เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีจำหน่าย

ข้อมูล ณ วันที่  12  กรกฎาคม  2562

เมล็ดพันธุ์
ที่มีจำหน่าย
มีจำหน่าย
(กิโลกรัม)
ราคา
กิโลกรัมละ
(บาท)
ราคา/กระสอบ
บรรจุ 25 กิโลกรัม
  ข้าว กข29
(ชั้นพันธุ์ขยาย/ฝน/61) รุ่น 2
มีจำหน่าย
28,875
16
400
รวม ฝน/61 28,875    
  ข้าว กข49
(ชั้นพันธุ์ขยาย/แล้ง/62)
มีจำหน่าย
8,525
16 400
  ข้าว กข49
(ชั้นพันธุ์จำหน่าย/แล้ง/62)
มีจำหน่าย
1,925

15

375

  ข้าว กข49
(ชั้นพันธุ์จำหน่าย/แล้ง/62) รุ่น 2
มีจำหน่าย
331,500
15 375
  ข้าว กข29
(ชั้นพันธุ์จำหน่าย/แล้ง/62)
 มีจำหน่าย
147,875
15 375 
  ข้าว กข29
(ชั้นพันธุ์ขยาย/แล้ง/62)
มีจำหน่าย
659,250
 16
400 
รวม แล้ง/62
1,149,075
 
 
รวมที่มีจำหน่ายทั้งหมด 1,177,950 กิโลกรัม
โปรดติดต่อสอบถามที่
เบอร์ 055-710014-15 
ในวันและเวลาราชการ
kokor29kokor49PL80 155 80
kokor79

*  ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว 5,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลด 5 %
*** ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 5571 0014 - 15 
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี 2561-2563 คลิ๊กที่นี่
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี 2560-2562 คลิ๊กที่นี่
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี 2559-2560 คลิ๊กที่นี่
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี
2558-2560 คลิ๊กที่นี่

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมงานถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ในแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะการผลิตมันสำปะหลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ แปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ การผลิตมันสำปะหลัง

อ่านต่อ

 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมการประชุมคณะทำงานการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล( คทช.) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านต่อ

 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวหลักสูตรควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แก่เกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านทุ่งรวงทอง

อ่านต่อ

 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ตรวจติดตาม กำกับ ดูแล สถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ข้าวและสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์เพื่อการค้า ตามพ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมตรวจร้านค้า

อ่านต่อ

 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวหลักสูตรควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แก่เกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองกรด

อ่านต่อ

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมให้บริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ตามโครงการ''หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน''

อ่านต่อ

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมตรวจประเมินและรับรองแปลงเกษตรกรเพื่อขยายผลตามระบบเกษตรอินทรีย์ 9 แปลง ครั้งที่ 1

อ่านต่อ

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวหลักสูตรควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แก่เกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านลานตาบัว

อ่านต่อ

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประชุมโครงการยกระดับกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ตามระบบมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว แบบกลุ่ม (GAP Seed) สำหรับเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านไร่สุขขุม

อ่านต่อ

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 15 -16 มิถุนายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์กข53 ให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านมะโอโคะ

อ่านต่อ

วันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ดำเนินการจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร หลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ครั้งที่ 1 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ครั้งที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จัดขึ้นโดยกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร  ติดตามการปักดำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข49 ฤดูฝน/62

อ่านต่อ

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) CoO จังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร  จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดงานรณรงค์การทำนาแปลงใหญ่ มีหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร คูโบต้า ธกส. ร่วมเสวนาแนวทางการดำเนินงาน มีการจัดฐานเรียนรู้ และนิทรรศการ เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงาน

อ่านต่อ

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี2562

อ่านต่อ

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมงาน 7 มิถุนายน กิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 3-6 มิถุนายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมสัมมนาผู้นำชาวนาภายใต้แนวคิดการพัฒนาข้าวในรูปแบบนาแปลงใหญ่ โดยมีนายทรรศนะ ลาภรวย ที่ปรึกษากรมการข้าว เป็นประธานในพิธิเปิด

อ่านต่อ

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้ติดตามและดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ครั้งที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ตรวจติดตามกำกับดูแลร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวและสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์พืชตามพ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518และที่แก้ไขเพิ่มเติม

อ่านต่อ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวา ครั้ง 17 ประจำปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดต่อรับเมล็ดพันธุ์หลัก ข้าว กข29 เพื่อจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร สำรวจพื้นที่และให้คำแนะนำเกษตรกร และมอบวัสดุทางการเกษตรเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านเลอตอ

อ่านต่อ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร  ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day)

อ่านต่อ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามการจัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรการจัดระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ตรวจติดตามและบันทึกข้อมูลเกษตรกรและตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรร่วมกับเจ้าหน้าที่กองเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day)

อ่านต่อ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 คณะแพทย์ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ให้แก่บุคลากรของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day)

อ่านต่อ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day)

อ่านต่อ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ออกดำเนินงานการจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ปี2562 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนา

อ่านต่อ

  วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้ติดตามและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง 

อ่านต่อ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day)

อ่านต่อ

วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้ติดตามและดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้ออกดำเนินงานการจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ร่วมจัดงานวันคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

อ่านต่อ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยกลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี จัดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

วันที่​ 14​ พฤษภาคม​ 2562 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร โดย​นายวันชัย​ ธงชัย​ ผู้​อำนวยการ​ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร​ และเจ้าหน้ากลุ่มผลิตเมล็ด​พันธุ์​ จัดประชุมเกษตรกรกลุ่ม​ผู้ผลิต​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​

อ่านต่อ

วันที่ ​13​ พฤษภาคม​2562 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร โดย​นายวันชัย​ ธงชัย​ ผู้​อำนวยการศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร​ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง​ ร่วมประชุมวางแผนการผลิตเมล็ด​พันธุ์​ข้าว​

อ่านต่อ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรพร้อมด้วยคณะติดตามการตรวจประเมินผลโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน

อ่านต่อ

วันที่ 7-9 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยประธานกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านทุ่งรวงทอง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมเกษตรกรเข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัล สถาบันเกษตรกรดีเด่น

อ่านต่อ

วันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1 โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day)

อ่านต่อ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย​ ธงชัย​ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร​ ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​

อ่านต่อ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้ติดตามและดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562

อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเพชร เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

อ่านต่อ

วันที่ 24-30 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้ดำเนินงานการปรับปรุงภูมิทัศน์และการตรวจเวรยามที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร

อ่านต่อ

วันที่ ​30 เมษายน​ 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าวกำแพงเพชร ร่วมการประชุมคณะทำงานการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล​ ( คทช​.)​ ครั้งที่​1 ปีงบประมาณ​2562​

อ่านต่อ

วันที่​ 30 เมษายน​ 2562​ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย​ ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่โครงการ​ เลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่จ้างเหมาโครงการ​

อ่านต่อ

วันที่ 29 เมษายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายเรวัตร อินทรา นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมด้วยจิตอาสาทุกท่านร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ “บิ๊กคลีนนิ่ง” เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

อ่านต่อ

วันที่ 26 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุมกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 3/2562

อ่านต่อ

วันที่ 25 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Feild Day)

อ่านต่อ

วันที่ 25 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมประชุมตรวจติดตามงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (กิจกรรมตรวจสอบร้านค้าจำหน่ายเมล็ดพันธุ์) ประจำปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 25 เมษายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางพรรณี พวงมาลี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐจังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 25 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมพิธีการวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน"วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี 2562

อ่านต่อ

วันที่​ 24-25​ เมษายน​ 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร ติดตาม​ตรวจ​ตัดสิน​แปลง​ผลิต​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​ กข49​ ฤดู​แล้ง​ ปี​ 2562​

อ่านต่อ

วันที่ 25 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมคณะ อนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก (อ.พ.ก.)

อ่านต่อ

วันที่ 25 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day)

อ่านต่อ

วันที่ 25 เมษายน 2562      เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้ติดตามและดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 24 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ การมอบนโยบายด้านการเกษตรของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านต่อ

วันที่ 24 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าวกข49 ฤดูแล้ง ปี 2562 รุ่นที่ 2

อ่านต่อ

วันที่ 24 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้เข้าฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านการบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันการทุจริตในภาครัฐ โดยสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 23 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดส่งข้าว กข29 โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 22-23 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้จัดประชุมสมาชิกธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน เพื่อวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่​ 23​ เมษายน​ 2562​ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย​ ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานและเจ้าหน้าที่โครงการร่วมใจกันทำพิธีสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครอง ปกปักรักษาชาวศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 23 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เพื่อให้บริการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชน

อ่านต่อ

วันที่ 22 เมษายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2562

อ่านต่อ

วันที่ 18-19 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมตรวจแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข29 ฤดูแล้ง/62 อย่างเป็นทางการ

อ่านต่อ

วันที่​ 18​ เมษายน​2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชรติดตาม​ตรวจ​ตัดสิน​แปลง​ผลิต​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​ กข49​ ฤดูแล้ง​ ปี​2562​

อ่านต่อ

วันที่ 9 - 11 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เดินทางไปตรวจแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข29 ฤดูแล้ง/62 อย่างเป็นทางการ

อ่านต่อ

วันที่ 10 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ออกตรวจตัดสินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข49 ฤดูแล้ง ปี 2562 อย่างเป็นทางการ ของเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านทุ่งรวงทอง และบ้านลานตาบัว จังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ ​9​ เมษายน​2562 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร​ โดย​นางสาว​กมล​วรรณ​ ตีเมือง​สอง​ นักวิชาการ​เกษตร​ปฏิบัติ​การ​ และ​นางสาว​ศิริพร​ วัง​ยาว​ นัก​เกษตร​ ติดตาม​ตรวจ​ตัดสิน​แปลง​ผลิต​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​ กข49​ ฤดู​แล้ง​ ปี​2562​

อ่านต่อ

วันที่ 9 เมษายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน และนายสมนึก กระจ่างพายัพ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2562

อ่านต่อ

วันที่ 6 เมษายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย​ ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมงานรัฐพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ประจำปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 5 เมษายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย​ ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 5 เมษายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวเกศิณี แก้วมาลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวปาหนัน ท้าวเมือง ผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว   กข49 ฤดูแล้ง ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 2 - 4 เมษายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายเชิงชน มุ่งสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวเกศิณี แก้วมาลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้เข้าร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิ์ภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช

อ่านต่อ

วันที่ 2-4 เมษายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาววรรณิภา เชาวน์วิเชียร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 4 เมษายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ด้านการเกษตร จังหวัดตาก

อ่านต่อ

วันที่ 3 เมษายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน และนายสมนึก กระจ่างพายัพผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าคา ครั้งที่ 5/2562

อ่านต่อ

วันที่ 3 เมษายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล และนางสาวชุติมา โพธิ์ศรี ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร จัดอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 3 เมษายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ร่วมงานวันเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา และงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 3 เมษายน 2562 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และนางพรพรรณ บุสสกร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 /2562

อ่านต่อ

วันที่ 2 เมษายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานการจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP

อ่านต่อ