Display # 
Title Author Hits
วันที่ 1-4 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิจัยด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ และร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการวิจัยฯ ภายใต้ตัวชี้วัดที่ 8 การศึกษาวิจัยการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร 30
วันที่ 3 กันยายน 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้ให้การต้อนรับ นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว และคณะ ได้เข้าเยี่ยมเยียนศูนย์ฯ Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร 27
วันที่ 3 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมประชุมจัดทำแผนจัดการขยะมูลฝอยกลุ่ม Clusters เทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธาน Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร 27
วันที่ 3 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานของกิจกรรมเฝ้าระวังเตือนภัยสถานการณ์ข้าว โครงการย้อยระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร 28
วันที่ 2 กันยายน 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้ให้การต้อนรับ นายนายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว และคณะ เข้าเยี่ยมเยียนศูนย์ฯ Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร 30
วันที่ 2 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมประกวดเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำนา ประจำปี 2564 Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร 22
วันที่ 29-31 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดสถานที่เตรียมความพร้อมสำหรับประกวดสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2564 Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร 23
วันที่ 24-28 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามคณะผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ T2 และ T3 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร 24
วันที่ 25-27 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมสัมมนาการบริหารการจัดการงานคลังและโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ ปี 2563 Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร 26
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เพื่อติดตามผลการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2563 และคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่ม เนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2ปี และตรวจประเมินระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (GAP Seed) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร 23