Display # 
Title Author Hits
วันที่ 15 -17 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมงานเทศกาลข้าวไทย นำเกษตรกรสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัว ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ร่วมงานเพื่อประชาสัมพันธ์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากข้าวลืมผัว ในโซนภาคเ Written by Super User 5
วันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนปฏิบัติการโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนประจำปีงบประมาณ 2561 Written by Super User 5
วันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรออกดำเนินงานการสำรวจข้อมูลการเข้าร่วมโครงการตรวจรับรองคุณภาพการผลิตข้าวปี 2561 Written by Super User 5
วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรร่วมติดตามทีมผู้ตรวจประเมิน ในการเข้าตรวจระบบ GAP แบบกลุ่ม (ICS) ของ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ณ กลุ่มข้าวปลอดภัยบ้านหนองชะลาบหินโค้ว Written by Super User 6
วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้ติดตามการเพาะกล้าและติดตามแปลงทดสอบข้าวของโครงการปลูกข้าวภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ณ ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร Written by Super User 11
วันที่ 14 ธันวาคม 2560 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมสำรวจ เตรียมข้อมูลพื้นที่ดำเนินการแปลงทดลอง แปลงเกษตรข้าวอัจฉริยะ 4.0 ร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานการรับรองข้าว Written by Super User 12
วันที่ 14 ธันวาคม 2560 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม “สนทนายามเช้า” จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 ณ เรือนจำกลางกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร Written by Super User 11
วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยคณะกรรมการคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นเขตภาคเหนือตอนล่าง ได้เข้าตรวจเยี่ยมชมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตะเคียนงาม ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร Written by Super User 11
วันที่ 12-13 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรดำเนินงานการสำรวจข้อมูลการเข้าร่วมโครงการตรวจรับรองคุณภาพการผลิตข้าวปี 2561 จากผู้ประกอบการร้านมาลีการเกษตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร Written by Super User 12
วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรดำเนินงานในฐานะคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรดีเด่นประจำปี 2561 Written by Super User 13