Display # 
Title Author Hits
วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร Written by Super User 27
วันที่​ 12​ ตุลาคม​ 2561 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร​ โดย​นางสาว​เกศินี​ แก้วมาลา​ นักวิชา​การเกษตร​ชำนาญ​การ​ นางสาว​กมล​วรรณ​ ตีเมือง​สอง​ นักวิชาการ​เกษตร​ปฏิบัติ​การ​ และ​นางสาว​ศิริพร​ วัง​ยาว​ นักเกษตร​ ติดตามตรวจตัดสินแปลง​ผลิต​เมล็ด​พันธุ์​ข Written by Super User 10
วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสุรีย์ พูลสวัสดิ์ และนางสาวสุนทรียา ทรงสุภาประชุม สอนงาน และแนะนำเพื่อแจ้งขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กับผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรตามโครงการต่างๆ Written by Super User 6
วันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายเชิงชน มุ่งสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายสาด ทุกทิวา เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ร่วมตรวจติดตามแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข29 ฤดูฝน/ Written by Super User 11
วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวิริยะ หริตวร ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เข้าติดตาม ควบคุมงานการก่อสร้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร Written by Super User 11
วันที่ 27 กันยายน 2561 โดย รองอธิบดีกรมการข้าว นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ประธานตรวจการจ้าง ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร พร้อมให้คำแนะนำและตรวจรายละเอียดแบบการก่อสร้างได้แก่แบบผังสุขาภิบาล,ผังถนนในโครงการ,ผังประปา และผังไฟฟ้าบ Written by Super User 27
วันที่ 27 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นางสาวกมลวรรณ ตีเมืองสอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร นายวิวัฒน์ แก้วมราช ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ชี้แจ้งหลักเกณฑ์การจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว กข49 ชั้นพันธุ์ขยาย Written by Super User 30
วันที่ 24 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายสาด ทุกทิวา เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และน.ส.นลิษรา อุตมูล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมเก็บข้อมูลงานวิจัยทดลองการปลูกข้าวภายใต้สภาพอากาศท Written by Super User 23
วันที่ 20-23 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายเรวัตร อินทรา ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลชำนาญงาน และนายวิริยะ หริตวร ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ได้ปรึกษาหารือและควบคุมงานการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร Written by Super User 20
วันที่ 25 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง และนายภควัต ปิ่นคำ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรเพื่อชี้แจงการทำระบบรับรองมาตรฐาน GAP Written by Super User 18