Display # 
Title Author Hits
วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจัดซื้อคืนเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี2560 พร้อมสำรวจพื้นที่ของกลุ่มสมาชิกแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ฯ เพื่อเตรียมจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าวในฤดูแล้งปี2561 Written by Super User 4
วันที่ 18 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืนจากสมาชิกเกษตรกรแปลงขยายของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร Written by Super User 6
วันที่ 17ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประชุมชี้แจงขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว Written by Super User 9
วันที่ 6 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมเสวนา โครงการ "5ประสาน สืบสานเกษตร ทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ระดับอำเภอครั้งที่3 Written by Super User 33
วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรร่วมพิธีมอบข้าวสารพระราชทานและพิธีมอบดอกไม้จันทน์ Written by Super User 36
วันที่ 3-5 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้ดำเนินการสาธิตการตัดถอนพันธุ์ปนร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่สูง ภายในแปลงนาขั้นบันไดของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงป่าคา บ้านป่าคา จังหวัดกำแพงเพชร Written by Super User 35
วันที่ 3 ตุลาคม 2560 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารกรมการข้าว Written by Super User 52
วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 น. ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร นำคณะข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการร่วมพิธี “ เชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย” เนื่องในวันธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย Written by Super User 39
วันที่ 27 กันยายน 2560 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมพิธีเปิดที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด และกิจกรรมสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวทับทิมชุมแพ ตามโครงการส่งเสริมข้าวตลาดเฉพาะ ปี 2560 Written by Super User 40
วันที่ 26 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ออกดำเนินงาน การตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์เมล็ดพันธุ์ข้าว กข29 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝนปี 2560 Written by Super User 36