Display # 
Title Author Hits
วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 17.30 น. รองอธิบดีกรมการข้าว นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล และที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าวนายชัยวัฒน์ วัฒนไชย พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และคณะเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ทหาร เข้ารับฟังการบรรย Written by Super User 6
วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15.30 น. รองอธิบดีกรมการข้าว นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล และที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว นายชัยวัฒน์ วัฒนไชย ได้มอบสิ่งของ ขนม อาหารแห้ง ผลไม้ เมล็ดพันธุ์ผัก และอุปกรณ์กีฬา Written by Super User 6
วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. รองอธิบดีกรมการข้าว นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล และที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าวนายชัยวัฒน์ วัฒนไชย พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และคณะเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง เดินทางจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพง Written by Super User 6
วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 07.39 น. รองอธิบดีกรมการข้าว นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล และที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว นายชัยวัฒน์ วัฒนไชย พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และคณะเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง Written by Super User 9
วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางพรรณี พวงมาลี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และนางสาวปาริชาติ ภู่สอน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที Written by Super User 6
วันที่ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง พนักงาน ร่วมกันให้การต้อนรับ รองอธิบดีกรมการข้าว นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล Written by Super User 7
วันที่ 7 – 10 สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายอำนาจ เขียวยิ่ง นางสาววรรณิภา เชาน์วิเชียร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ออกดำเนินงานการติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฤดูฝน ปี 2561 Written by Super User 6
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นางสาวเกศิณี แก้วมาลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ตรวจแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข49 ฤดูแล้ง ปี 2561 Written by Super User 4
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.09 น. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้นายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ลูกจ้าง Written by Super User 8
วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ, นายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ, นายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน และ น.ส. สุนทรียา ทรงสุภา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ได้นำตัว Written by Super User 6