Display # 
Title Author Hits
วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมโครงการนวัตกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเว Written by Super User 2
วันที่ 17-20 เมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายอำนาจ เขียวยิ่ง นายพีรวิชกร เมธประสพสันต์ และนางสาวนัทธิญา ตะวัน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรได้ออกดำเนินงานการเตรียมความพร้อมเกษตรกรเพื่อรับการตรวจประเม Written by Super User 0
วันที่ 19 เมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายวิวัฒน์ แก้วมราช และนางสาวชุติมา โพธิ์ศรี ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ Written by Super User 2
วันที่ 19 เมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวรวุฒิ ดีพูล และนางสาวศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านถ้ำเสือ Written by Super User 2
วันที่ 19 เมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ,นายประวิทย์ ใจแสน และ น.ส. นลิษรา อุตมูล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ออกติดตามงานโครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว Written by Super User 0
วันที่ 18 เมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายประวิทย์ ใจแสน, น.ส.นลิษรา อุตมูล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ติดตามการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของข้าว กข61 Written by Super User 0
วันที่ 19 เมษายน 2561 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน และนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมงาน สนทนายามเช้า ครั้งที่ 7 Written by Super User 0
วันที่ 18 เมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวรวุฒิ ดีพูล และนางสาวศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามแปลงเรียนรู้เรื่องข้าว Written by Super User 0
วันที่ 17 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรติดตามแปลงเรียนรู้เรื่องข้าว ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) Written by Super User 0
วันที่ 17 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวเพื่อสุขภาพ พันธุ์ กข43 ณ ห้องประชุมข้าวปลูก กรมการข้าว Written by Super User 0