Display # 
Title Author Hits
วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ (CoO) Written by Super User 4
วันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวจันทร์ทิมา แตงไทย ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ปรับปรุงเพิ่มเติมและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเพื่อความสมบูรณ์ในการตรวจรับรอง GAP Written by Super User 5
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร นายวันชัย ธงชัย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐประชาชนจีน Written by Super User 15
วันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมคณะทำงานดำเนินการงานจัดตลาดนัดข้าวเปลือกปีการผลิต 2561/62 Written by Super User 3
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยกลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ได้ดำเนินการรมยาเพื่อป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูในโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว Written by Super User 4
วันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่ตามพระราชดำริฯ บ้านป่าคา ครั้งที่ 2/2562 Written by Super User 5
วันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาววรรณิภา เชาวน์วิเชียร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษต Written by Super User 5
วันที่ ​28​ พฤศจิกายน​2561 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร โดย​นาง​สาว​ศิริพร​ วัง​ยาว​ นัก​เกษตร​ ติดตาม​การเก็บเกี่ยวข้าว​ กข29​ ฤดู​ฝน​ ปี​2561 Written by Super User 6
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนาย ธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมมอบนโยบายและการติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ปี2562 Written by Super User 6
วันที่ ​27 พฤศจิกายน ​2561 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าวกำแพงเพชร โดยนางพรพรรณ บุสสกร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวนลิษรา อุตมูล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร Written by Super User 5