Display # 
Title Author Hits
เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมบรรยายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว แก่เกษตรกรบ้านวังสระทอง หมู่10 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร Written by Super User 3
เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง บ้านป่าคา ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร Written by Super User 3
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรตรวจสถานที่รวบรวมและสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกตาม พรบ.พันธุ์พืชโครงการสารวัตรเกษตร Written by Super User 8
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Written by Super User 8
เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดประชุมสมาชิกชมรมผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดพิจิตร Written by Super User 8
เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข49 ฤดูฝน ปี2560 Written by Super User 6
เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP seed ปี 2560 Written by Super User 8
วันที่ 7-9 ส.ค. 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมอบรมหลักการทรงงานของพระราชาในการทำงานโครงการพระราชดำริ และโครงการหลวง Written by Super User 4
เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมจัดงานวันปักดำนาศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียนภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาชาวนารุ่นใหม่ปี2560 Written by Super User 7
เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามแปลงเมล็ดพันธุ์ศูนย์ข้าวชุมชน โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี Written by Super User 14