วันที่ 29 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวกำแพงเพชร ออกตรวจติดตาม กำกับ ดูแล สถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์เพื่อการค้า และสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ ตามพรบ.พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมตรวจร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์

act19april63 01

วันที่ 29 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวกำแพงเพชร ออกตรวจติดตาม กำกับ ดูแล สถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์เพื่อการค้า และสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ ตามพรบ.พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมตรวจร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์

ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวกำแพงเพชร โดย นางสาวเกศิณี แก้วมาลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายศักดิ์สิทธิ์ แย้มบัญชา เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นางสาวจามจุรี มณีวงศ์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ออกตรวจติดตาม กำกับ ดูแล สถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์เพื่อการค้า และสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ ตามพรบ.พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมตรวจร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ณ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

 act19april63 02

act19april63 03

act19april63 04

act19april63 05

act19april63 06