วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เก็บตัวอย่างดินและเตรียมจัดทำแปลงงานวิจัยโครงการพัฒนาหมู่บ้านถ้ำเสือตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมอบสารชีวภัณฑ์ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

act1may63 01

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เก็บตัวอย่างดินและเตรียมจัดทำแปลงงานวิจัยโครงการพัฒนาหมู่บ้านถ้ำเสือตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมอบสารชีวภัณฑ์ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นางสาวกมลวรรณ ตีเมืองสอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายสมนึก กระจ่างพายัพ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เก็บตัวอย่างดินและเตรียมจัดทำแปลงงานวิจัยโครงการพัฒนาหมู่บ้านถ้ำเสือตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมอบสารชีวภัณฑ์ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ณ บ้านพะเด๊ะ หมู่ที่4 ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภิแม่สอด จังหวัดตาก

 act1may63 02

act1may63 03

act1may63 04

act1may63 05

act1may63 06

act1may63 07

act1may63 08