วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ลงพื้นที่ประสานงานการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64

act3may63 01

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ลงพื้นที่ประสานงานการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวลดารัตน์ ทันที นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ประสานงานการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64 ณ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

act3may63 02

act3may63 03

act3may63 04

act3may63 05

act3may63 06