วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ลงพื้นที่ประสานงานการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว กข41 และพิษณุโลก 2 ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64

act4may63 01

วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ลงพื้นที่ประสานงานการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว กข41 และพิษณุโลก 2 ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวลดารัตน์ ทันที นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ประสานงานการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว กข41 และพิษณุโลก 2 ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64 ณ อำเภอสากเหล็ก อำเภอทับคล้อ อำเภอโพทะเล อำเภอตะพานหิน อำเภอบางมูลนาก อำเภอสามง่าม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

 act4may63 02

act4may63 03

act4may63 04

act4may63 05

act4may63 06