วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร รับเมล็ดพันธุ์หลัก พันธุ์ กข49 จำนวน 15,000 กิโลกรัม เพื่อจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2563

act6may63 01

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร รับเมล็ดพันธุ์หลัก พันธุ์ กข49 จำนวน 15,000 กิโลกรัม เพื่อจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2563

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นางสาวกมลวรรณ ตีเมืองสอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และ นางสาวศิริพร วังยาว นักเกษตร รับเมล็ดพันธุ์หลัก พันธุ์ กข49 จำนวน 15,000 กิโลกรัม เพื่อจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2563 ณ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

act6may63 02

act6may63 03