วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้ติดตามให้คำแนะนำและมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว กข21 จำนวน 30 ถุง แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง

act7may63 01

วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้ติดตามให้คำแนะนำและมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว กข21 จำนวน 30 ถุง แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวเกษมณี ทันใจ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวกมลวรรณ ตีเมืองสอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายวิวัฒน์ แก้วมราช ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ติดตามให้คำแนะนำและมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว กข21 จำนวน 30 ถุง แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง ณ บ้านยะแปทะและบ้านก้อบอทะ ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

 act7may63 02

act7may63 03

act7may63 04

act7may63 05

act7may63 06