วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดส่งเมล็ดพันธุ์และสุ่มเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ ตามโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปี2563/64

act9may63 01

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดส่งเมล็ดพันธุ์และสุ่มเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ ตามโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปี2563/64

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายเรวัตร อินทรา นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นางสาวเกศิณี แก้วมาลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายสาด ทุกทิวา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดส่งเมล็ดพันธุ์และสุ่มเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ ตามโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปี2563/64 ณ อำเภอหนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท จ.ชัยนาท

act9may63 02

act9may63 03

act9may63 04

act9may63 05

act9may63 06