วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้เก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานการรับเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563

act11may63 01

วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้เก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานการรับเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายตะวัน ถาวร ได้เก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานการรับเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 ณ ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก

act11may63 02

act11may63 03

act11may63 04

act11may63 05