วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร (Chief of Operation) จังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นางจันทิรา บวรรัตนสุภา เกษตรจังหวัดตาก เป็นประธาน

act14may63 01

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร (Chief of Operation) จังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นางจันทิรา บวรรัตนสุภา เกษตรจังหวัดตาก เป็นประธาน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร (Chief of Operation) จังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นางจันทิรา บวรรัตนสุภา เกษตรจังหวัดตาก เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินตาก ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง  จังหวัดตาก

act14may63 02

act14may63 03

act14may63 04