วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้จัดประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการวิการด้านข้าว แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน

act15may63 01

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้จัดประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการวิการด้านข้าว แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวกมลวรรณ ตีเมืองสอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายวิวัฒน์ แก้วมราช ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้จัดประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการวิการด้านข้าว แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน ณ บ้านสุขสวรรค หมู่ 13            ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

 act15may63 02

act15may63 03

act15may63 04

act15may63 05

act15may63 06