วันที่ 1-3 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมดำเนินการกับทีมคณะทำงาน OT วิเคราะห์และประเมินศักยภาพและความต้องการของศูนย์ข้าวชุมชน สำหรับการจัดทำโครงสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชน ภายใต้กรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้

act1june63 01

วันที่ 1-3 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมดำเนินการกับทีมคณะทำงาน OT วิเคราะห์และประเมินศักยภาพและความต้องการของศูนย์ข้าวชุมชน สำหรับการจัดทำโครงสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชน ภายใต้กรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ด้านการเกษตร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมดำเนินการกับทีมคณะทำงาน OT วิเคราะห์และประเมินศักยภาพและความต้องการของศูนย์ข้าวชุมชน สำหรับการจัดทำโครงสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชน ภายใต้กรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ด้านการเกษตร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก และร่วมประชุมเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ณ ศาลากลางจังหวัดตาก

 act1june63 02

act1june63 03

act1june63 04

act1june63 05

act1june63 06