วันที่ 2-3 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมดำเนินการกับทีม OT วิเคราะห์และประเมินศักยภาพและความต้องการของศูนย์ข้าวชุมชน สำหรับการจัดทำโครงสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชน ภายใต้กรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่

act2june63 01

วันที่ 2-3 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมดำเนินการกับทีม OT วิเคราะห์และประเมินศักยภาพและความต้องการของศูนย์ข้าวชุมชน สำหรับการจัดทำโครงสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชน ภายใต้กรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้ผลกระทบ     จากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ด้านการเกษตร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายสาด ทุกทิวา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิษัติการ นางสาวลดารัตน์ ทันที นักวิชาเกษตรปฏิบัติการ ร่วมดำเนินการกับทีม OT วิเคราะห์และประเมินศักยภาพและความต้องการของศูนย์ข้าวชุมชน สำหรับการจัดทำโครงสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชน ภายใต้กรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้ผลกระทบ จากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ด้านการเกษตร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอทรายทองวัฒนา ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา สำนักงานเกษตรอำเมืองกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง และสำนักงานเกษตรอำเภอโกสัมพีนคร ตำบลโกสัมพีนคร  อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

 act2june63 02

act2june63 03

act2june63 04

act2june63 05

act2june63 06