วันที่ 2-3 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมกับเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว บ้านลานตาบัว และร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการประสานงานและคุ้มครองไถปรับพื้นนาขันบันไดในพื้นที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ในสมเด็จพระนางเจ้าส

act3june63 01

วันที่ 2-3 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมกับเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว บ้านลานตาบัว และร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการประสานงานและคุ้มครองไถปรับพื้นนาขันบันไดในพื้นที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย เจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ์ร่วมกับเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว บ้านลานตาบัว และร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการประสานงานและคุ้มครองไถปรับพื้นนาขันบันไดในพื้นที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ  บ้านป่าคา  ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

 act3june63 02

act3june63 03

act3june63 04

act3june63 05

act3june63 06