วันที่ 4-5 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการประสานงานและ คุ้มครองป้องกันการชุมชน จัดประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่องข้าวโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านมะโอโคะ และมอบปุ๋ยอินทร

act4june63 01

วันที่ 4-5 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการประสานงานและ คุ้มครองป้องกันการชุมชน จัดประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่องข้าวโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านมะโอโคะ และมอบปุ๋ยอินทรีย์กับสารชีวภัณฑ์ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย เจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการประสานงานและ คุ้มครองป้องกันการชุมชน จัดประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่องข้าวโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านมะโอโคะ และมอบปุ๋ยอินทรีย์กับสารชีวภัณฑ์ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ณ ตำบลแม่จัน       อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

act4june63 02

act4june63 03

act4june63 04

act4june63 05

act4june63 06