วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำนาแปลงใหญ่ ระดับจังหวัดตาก ครั้งที่ 1 เพื่อทำแผนการดำเนินงานร่วมกัน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

act5june63 01

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำนาแปลงใหญ่ ระดับจังหวัดตาก ครั้งที่ 1 เพื่อทำแผนการดำเนินงานร่วมกัน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวลดารัตน์  ทันที นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวนลิษรา  อุตมูล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร และ นางสาวชุติมา  โพธิ์ศรี ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำนาแปลงใหญ่ ระดับจังหวัดตาก ครั้งที่ 1 เพื่อทำแผนการดำเนินงานร่วมกัน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง  จังหวัดตาก

act5june63 02 

act5june63 03

act5june63 04

act5june63 06