วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประชุมเกษตรกรผู้จัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข41 ฤดูแล้ง ปี 2563 และติดตามการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2563

act7june63 01

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประชุมเกษตรกรผู้จัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข41 ฤดูแล้ง ปี 2563 และติดตามการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2563

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย น.ส.กมลวรรณ ตีเมืองสอง นวก.ปฏิบัติการ และ น.ส.ศิริพร วังยาว นักเกษตร ประชุมเกษตรกรผู้จัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข41 ฤดูแล้ง ปี 2563 และติดตามการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2563 ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านทุ่งรวงทอง ต.เขาคีริส  อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

act7june63 02

act7june63 03

act7june63 04

act7june63 05