วันที่ 17-19 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดอบรมหลักสูตรการทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม(ICS) ครั้งที่1 และติดตามโครงการ GAP Seed ติดตามโครงการศูนย์ข้าวชุมชน และติดตามคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแบบรายเดียวภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่

act14june63 01

วันที่ 17-19 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดอบรมหลักสูตรการทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม(ICS) ครั้งที่1 และติดตามโครงการ GAP Seed ติดตามโครงการศูนย์ข้าวชุมชน และติดตามคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแบบรายเดียวภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายสาด ทุกทิวา นักวิชาการส่งเสริมเกษตรปฏิบัติการ และนายธีรยุทธ พันธ์ผง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร นายพีรวิชกร เมธประสพสันต์ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร นางสาวจันทิมา แตงไทย ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร นางสาวชุติมา โพธิ์ศรี ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดอบรมหลักสูตรการทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม(ICS) ครั้งที่1 และติดตามโครงการ GAP Seed ติดตามโครงการศูนย์ข้าวชุมชน และติดตามคัดเลือกเกษตรกร ดีเด่นแบบรายเดียวภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่ ณ ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

 act14june63 02

act14june63 03

act14june63 04

act14june63 05

act14june63 06