วันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องข้าวโครงการพัฒนาหมู่บ้านถ้ำเสือตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมอบปัจจัยทางการเกษตร (ปุ๋ยอินทรีย์) ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงกา

act15june63 01

วันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องข้าวโครงการพัฒนาหมู่บ้านถ้ำเสือตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมอบปัจจัยทางการเกษตร (ปุ๋ยอินทรีย์) ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายอำนาจ เขียวยิ่ง นักวิชาการเกษตร และนายสมนึก กระจ่างพายัพ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องข้าวโครงการพัฒนาหมู่บ้านถ้ำเสือตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมอบปัจจัยทางการเกษตร (ปุ๋ยอินทรีย์) ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ณ บ้านพะเด๊ะ หมู่ที่ 4 ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 act15june63 02

act15june63 03

act15june63 04

act15june63 05

act15june63 06