วันที่ 23-24 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ออกตรวจติดตามกำกับดูแล สถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุม เพื่อการค้า สถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ ตามพรบ.พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมตรวจร้านค้า

act18june63 01

วันที่ 23-24 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ออกตรวจติดตามกำกับดูแล สถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุม เพื่อการค้า สถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ ตามพรบ.พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมตรวจร้านค้า

ศูนย์เล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวเกศิณี แก้วมาลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายศักดิ์สิทธิ์ แย้มบัญชา เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนางสาวจามจุรี มณีวงศ์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ออกตรวจติดตามกำกับดูแล สถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุม เพื่อการค้า สถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ ตามพรบ.พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมตรวจร้านค้า ณ อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร

act18june63 02

act18june63 03

act18june63 04

act18june63 05

act18june63 06