วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมประชุมพบปะ บูรณาการโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง

act1junly63 01

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมประชุมพบปะ บูรณาการโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวลดารัตน์ ทันที นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวนลิษรา อุตมูล นางสาวศิริพรรณ ระวังกายผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมประชุมพบปะบูรณาการโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

act1junly63 02

act1junly63 03

act1junly63 04

act1junly63 05

act1junly63 06