วันที่ 3 กรกฎาคม2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสถานีพััฒนาเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าคา ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ ที่ทำการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบร

act5junly63 01

วันที่ 3 กรกฎาคม2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสถานีพััฒนาเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าคา ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ ที่ทำการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายอำนาจ เขียวยิ่ง นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสถานีพััฒนาเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าคา ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ ที่ทำการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ บ้านป่าคา ตำบลโป่งนำ้ร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

act5junly63 02

act5junly63 03

act5junly63 04