วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การหักภาษี ณ ที่จ่าย การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการนำส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

act6junly63 01

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การหักภาษี ณ ที่จ่าย การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการนำส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางพรรณี พวงมาลี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน นางญาณิฐา ศรีมณี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การหักภาษี ณ ที่จ่าย การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการนำส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร ณ ห้องประชุมซมกอ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

 act6junly63 02

act6junly63 03

act6junly63 04