วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ออกตรวจติดตามกำกับดูแลสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม ตามพรบ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518 โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมตรวจร้านค้าโดยทำการตรวจจำนวน 19 ร้าน

วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ออกตรวจติดตามกำกับดูแลสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม ตามพรบ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518 โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมตรวจร้านค้าโดยทำการตรวจจำนวน 19 ร้าน


ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวเกศิณี  แก้วมาลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายศักดิ์สิทธิ์  แย้มบัญชา  เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นางสาวจามจุรี  มณีวงศ์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ออกตรวจติดตามกำกับดูแลสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม ตามพรบ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518 โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมตรวจร้านค้าโดยทำการตรวจจำนวน 19 ร้าน ณ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร