วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแ

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาเครือข่ายของศูนย์ข้าวชุมชน รวมทั้งขับเคลื่อนศูนย์ข้าวชุมชนในการผลิต และการะจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีสู่ชุมชน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายธงชัย ประยงค์หอมนักวิชาการเกษตรชำนาญการโดยมี นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เป็นประธาน ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาเครือข่ายของศูนย์ข้าวชุมชน รวมทั้งขับเคลื่อนศูนย์ข้าวชุมชนในการผลิต และการะจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีสู่ชุมชน ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก