วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรโดย เข้าตรวจประเมินข้าวอินทรีย์ T2 ปี 2563 โดยกำหนดการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์และบันทึกข้อบกพร่อง ORG03 และ ORG03/1 และตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน (ICS) ตามมาตรฐานที่ใช้ในการตรวจประเมิ

act14junly63 01

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรโดย เข้าตรวจประเมินข้าวอินทรีย์ T2 ปี 2563 โดยกำหนดการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์และบันทึกข้อบกพร่อง ORG03 และ ORG03/1 และตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน (ICS) ตามมาตรฐานที่ใช้ในการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ และลงตรวจสภาพแวดล้อมของแปลงการผลิตข้าวอินทรีย์

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรโดย นายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายอำนาจ เขียวยิ่งนักวิชาการเกษตร และ นายบุญลักษณ์ รักพ่วง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าตรวจประเมินข้าวอินทรีย์ T2 ปี 2563 โดยกำหนดการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์และบันทึกข้อบกพร่องORG03 และ ORG03/1 และตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน (ICS) ตามมาตรฐานที่ใช้ในการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ และลงตรวจสภาพแวดล้อมของแปลงการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางบ้านบ่อเบี้ย หมู่ 6 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

act14junly63 02

act14junly63 03

act14junly63 04