วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมอบรมความรู้เบื้องต้นในการทวนสอบและสอบเทียบเครื่องมือวัดและการแปรความหมายในใบรับรองผลการสอบเทียบ

act15junly63 01

วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมอบรมความรู้เบื้องต้นในการทวนสอบและสอบเทียบเครื่องมือวัดและการแปรความหมายในใบรับรองผลการสอบเทียบ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวเกศิณี แก้วมาลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมอบรมความรู้เบื้องต้นในการทวนสอบและสอบเทียบเครื่องมือวัดและการแปรความหมายในใบรับรองผลการสอบเทียบ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ อ.ร้องกวาง จ.แพร่

act15junly63 02

act15junly63 03