วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ทำการตรวจประเมินเพื่อคงอายุการรับรอง (Surveillance Audit) เกษตรกรที่ขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว (มกษ.4401-2551) GAP แบบรายเดี่ยว เกษตรกร จำนวน 75 ราย 77 แปลง พื้นที

act18junly63 01

วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ทำการตรวจประเมินเพื่อคงอายุการรับรอง (Surveillance Audit) เกษตรกรที่ขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว (มกษ.4401-2551) GAP แบบรายเดี่ยว เกษตรกร จำนวน 75 ราย 77 แปลง พื้นที่ 1,203 ไร่ ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรปี 2563

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นางสาวกมลวรรณ ตีเมืองสอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายศักดิ์สิทธิ์ แย้มบัญชา เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนายพีรวิชกร เมธประสพสันต์ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ทำการตรวจประเมินเพื่อคงอายุการรับรอง (Surveillance Audit) เกษตรกรที่ขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว (มกษ.4401-2551) GAP แบบรายเดี่ยว เกษตรกร จำนวน 75 ราย 77 แปลง พื้นที่ 1,203 ไร่ ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรปี 2563 ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ บางระกำ จังหวัด พิษณุโลก

act18junly63 02

act18junly63 03

act18junly63 04

act18junly63 05