วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ดำเนินจัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำนาแปลงใหญ่ ระดับจังหวัดตาก ครั้งที่ 2 เพื่อสรุปและประเมินผลการดำเนินงานร่วมกัน

act25junly63 01

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ดำเนินจัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำนาแปลงใหญ่ ระดับจังหวัดตาก ครั้งที่ 2 เพื่อสรุปและประเมินผลการดำเนินงานร่วมกัน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวลดารัตน์ ทันที นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวนลิษรา อุตมูล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร และ นางสาวชุติมา โพธิ์ศรี ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ดำเนินจัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำนาแปลงใหญ่ ระดับจังหวัดตาก ครั้งที่ 2 เพื่อสรุปและประเมินผลการดำเนินงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก

 act25junly63 02

act25junly63 03

act25junly63 04

act25junly63 05

act25junly63 06