วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืช ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2563

act28junly63 01

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืช ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2563

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้นางสาวเกษมณี ทันใจ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืช ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2563 ณ อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานดังกล่าว เพื่อดำเนินงานจัดทำข้อมูลสารสนเทศการเกษตรด้านพืชให้เป็นไปอย่างมีระบบ เป็นเอกภาพและมีความถูกต้องน่าเชื่อถือในระดับพื้นที่ ข้อมูลพืชเพื่อพิจารณา ได้แก่ ข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2562/63 สับปะรดโรงงาน กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ มันฝรั่ง กาแฟ ปาล์มน้ำมัน และมะพร้าว

 act28junly63 02

act28junly63 03

act28junly63 04