วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประชุมเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข29 ฤดูฝน ปี 2563 และติดตามผลการจัดทำแปลงของเกษตรกร เก็บข้อมูลแปลงทดสอบ โครงการวิจัยผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้ตัวชี้วัดที่ 8 การศึกษาว

act5august63 01

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประชุมเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข29 ฤดูฝน ปี 2563 และติดตามผลการจัดทำแปลงของเกษตรกร เก็บข้อมูลแปลงทดสอบ โครงการวิจัยผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้ตัวชี้วัดที่ 8 การศึกษาวิจัยการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย น.ส.เกษมณี ทันใจ ,น.ส.กมลวรรณ ตีเมืองสอง นวก.ปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ประชุมเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข29 ฤดูฝน ปี 2563 และติดตามผลการจัดทำแปลงของเกษตรกรกลุ่มบ้านไร่สุขขุม ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เก็บข้อมูลแปลงทดสอบ โครงการวิจัยผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้ตัวชี้วัดที่ 8 การศึกษาวิจัยการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ แปลงเกษตรกรกลุ่มบ้านทุ่งรวงทอง ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

 act5august63 02

act5august63 03

act5august63 04