วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานในประเด็นการเกษตรสร้างมูลค่า เรื่องแผนการผลิตและแผนการตลาดข้าวครบวงจร และนำทีมคณะผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 18 โดย นายพีระทองโพธิ์

act6august63 01

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานในประเด็นการเกษตรสร้างมูลค่า เรื่องแผนการผลิตและแผนการตลาดข้าวครบวงจร และนำทีมคณะผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 18 โดย นายพีระทองโพธิ์ และคณะผู้ตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2563 และติดตามงานโครงการในพื้นที่แปลงใหญ่ข้าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัยธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานในประเด็นการเกษตรสร้างมูลค่า เรื่องแผนการผลิตและแผนการตลาดข้าวครบวงจร และนำทีมคณะผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 18 โดย นายพีระทองโพธิ์ และคณะผู้ตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2563 และติดตามงานโครงการในพื้นที่แปลงใหญ่ข้าว ณ หมู่ 1 ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

 act6august63 02

act6august63 03

act6august63 04

act6august63 05