วันที่ 3-6 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์กำแพงเพชร เข้าร่วมอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์

act7august63 01

วันที่ 3-6 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์กำแพงเพชร เข้าร่วมอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์

ศูนย์เมล็ดพันธุ์กำแพงเพชร โดยนางสาวเกศิณี แก้วมาลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสายสวาท บุญดา พนักงานห้องปฏิบัติการ ส2 เข้าร่วมอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ณ โรงแรมเดอะพาร์ค จังหวัดพิษณุโลก

act7august63 02

act7august63 03

act7august63 04