วันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมการสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศและองค์กรชาวนา

act8august63 05

วันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมการสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศและองค์กรชาวนา

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และผู้ช่วยปฏิบัติงาน โครงการศูนย์ข้าวชุมชนเกษตรกรเป้าหมาย ร่วมการสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศและองค์กรชาวนา โดยมี นายทรรศนะ ลาภรวย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธาน ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับเกษตรกรดีเด่นทั้ง 3 สาขา1.เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำนา (นายภิญโญ เทียนชัย) 2.กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น (นายสมชาย เกตุวงษ์)3.ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น ประเภทข้าวอื่นๆ (นายเปรม เนียมใย) โดยนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้มอบรางวัล ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

 act8august63 01

act8august63 02

act8august63 03

act8august63 04