วันที่ 5-7 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาวิทยากรด้านข้าว

act9august63 01

วันที่ 5-7 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาวิทยากรด้านข้าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวลดารัตน์ ทันที นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาวิทยากรด้านข้าว ณ โรงแรมเดอะพรรณราย จังหวัดอุดรธานี

 act9august63 02

act9august63 03

act9august63 04