วันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการวิจัยฯของโครงการพัฒนาหมู่บ้านถ้ำเสือตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และติดตามแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน

act10august63 01

วันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการวิจัยฯของโครงการพัฒนาหมู่บ้านถ้ำเสือตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และติดตามแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านมะโอโคะ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายอำนาจ เขียวยิ่ง นักวิชาการเกษตร และนายสมนึก กระจ่างพายัพ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการวิจัยฯของโครงการพัฒนาหมู่บ้านถ้ำเสือตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และติดตามแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านมะโอโคะ ณ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด, ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

 act10august63 02

act10august63 03

act10august63 04

act10august63 05