วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดประชุมชี้แจงวิธีการและขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลเชียงทอง โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2563

act12august63 01

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดประชุมชี้แจงวิธีการและขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลเชียงทอง โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2563

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ จัดประชุมชี้แจงวิธีการและขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลเชียงทอง โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านเด่นวัว หมู่ 4 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

 act12august63 02

act12august63 03

act12august63 04

act12august63 05

act12august63 06