วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามเตรียมความพร้อมเกษตรกรก่อนการตรวจรับรองข้าวอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563

act14august63 01

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามเตรียมความพร้อมเกษตรกรก่อนการตรวจรับรองข้าวอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563


ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายตะวัน ถาวร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามเตรียมความพร้อมเกษตรกรก่อนการตรวจรับรองข้าวอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 ณ ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

act14august63 02

act14august63 03

act14august63 04

act14august63 05