วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประชุมเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านตะเคียนงาม เพื่อติดตามผลการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข49 ฤดูฝน ปี 2563 และคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่ม เนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2ปี

act15august63 01

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประชุมเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านตะเคียนงาม เพื่อติดตามผลการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข49 ฤดูฝน ปี 2563 และคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่ม เนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2ปี

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย น.ส.เกษมณี ทันใจ นวก.ปฏิบัติการ ,น.ส.ศิริพร วังยาว นักเกษตร ,นายอำนาจ เขียวยิ่ง นักวิชาการเกษตร ประชุมเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านตะเคียนงาม เพื่อติดตามผลการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข49 ฤดูฝน ปี 2563 และคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่ม เนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2ปี ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านตะเคียนงาม ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 

act15august63 02

act15august63 03

act15august63 04