วันที่ 18-20 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้ติดตามแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอและติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง

act20august63 01

วันที่ 18-20 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้ติดตามแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอและติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายอำนาจ เขียวยิ่ง นักวิชาการเกษตร และนายวิวัฒน์ แก้วมราช ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ติดตามแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอและติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง ณ บ้านเลอตอ หมู่13 ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด และบ้านยะแปทะ หมู่ 15 ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

 act20august63 02

act20august63 03

act20august63 04

act20august63 05

act20august63 06