วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประชุมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านลานตาบัว เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวดสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และติดตามผลการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2563

act22august63 01

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประชุมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านลานตาบัว เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวดสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และติดตามผลการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2563

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางพรพรรณ บุสสกร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ประชุมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านลานตาบัว เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวดสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และติดตามผลการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2563 ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านลานตาบัว ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

 act22august63 02

act22august63 03

act22august63 04