วันที่ 16-22 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์กลุ่มระยะปรับเปลี่ยน T2 และกลุ่มพร้อมตรวจประเมิน T3

act23august63 01

วันที่ 16-22 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์กลุ่มระยะปรับเปลี่ยน T2 และกลุ่มพร้อมตรวจประเมิน T3

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายพีรวิชกร เมธประสพสันต์ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร และนายตะวัน ถาวร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์กลุ่มระยะปรับเปลี่ยน T2 และกลุ่มพร้อมตรวจประเมิน T3 ณ ตำบลห้วยแก้ว ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

 act23august63 02

act23august63 03

act23august63 04

act23august63 05

act23august63 06