วันที่ 25-27 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2563

act26august63 01

วันที่ 25-27 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2563

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นางสาวเกษมณี ทันใจ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวกมลวรรณ ตีเมืองสอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ เข้าร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2563 ณ โรงแรม The Grace Amphawa อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

 act26august63 02 

act26august63 03

act26august63 04