วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เพื่อติดตามผลการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2563 และคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่ม เนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2ปี และตรวจประเมินระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (GAP Seed)

act27august63 01

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เพื่อติดตามผลการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2563 และคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่ม เนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2ปี และตรวจประเมินระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (GAP Seed)

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย น.ส.ศิริพร วังยาว นักเกษตร นายอำนาจ เขียวยิ่ง นักวิชาการเกษตร นายพีรวิชกร เมธประสพสันต์ และน.ส.ชุติมา โพธิ์ศรี ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ประชุมเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านไร่สุขขุม เพื่อติดตามผลการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2563 และคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่ม เนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2ปี และตรวจประเมินระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (GAP Seed) ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านไร่สุขขุม ต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

 act27august63 02

act27august63 03

act27august63 04