วันที่ 24-28 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามคณะผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ T2 และ T3 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563

act29august63 01

วันที่ 24-28 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามคณะผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ T2 และ T3 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายตะวัน ถาวร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามคณะผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ T2 และ T3 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 ณ ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก

 act29august63 02

act29august63 03

act29august63 04

act29august63 05

act29august63 06