วันที่ 2 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมประกวดเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำนา ประจำปี 2564

act1Sep63 01

วันที่ 2 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมประกวดเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำนา ประจำปี 2564

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวลดารัตน์ ทันที นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมประกวดเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำนา ประจำปี 2564 ณ กลุ่มเกษตรผ่านศึก บ้านชะบา ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก

 act1Sep63 02

act1Sep63 03

act1Sep63 04

act1Sep63 05

act1Sep63 06