วันที่ 3 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานของกิจกรรมเฝ้าระวังเตือนภัยสถานการณ์ข้าว โครงการย้อยระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

act3Sep63 01

วันที่ 3 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานของกิจกรรมเฝ้าระวังเตือนภัยสถานการณ์ข้าว โครงการย้อยระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวลดารัตน์ ทันที นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายอัคนี ศรีจันทร์ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานของกิจกรรมเฝ้าระวังเตือนภัยสถานการณ์ข้าว โครงการย้อยระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 โดยมีนายอภิชาติ ลาวัลย์ประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านอารักขาพืช เป็นประธาน ณ ห้องประชุมข้าวปลูก อาคารกรมการข้าว กรุงเทพมหานคร

 act3Sep63 02

act3Sep63 03

act3Sep63 04