วันที่ 3 กันยายน 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้ให้การต้อนรับ นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว และคณะ ได้เข้าเยี่ยมเยียนศูนย์ฯ

act5Sep63 01

วันที่ 3 กันยายน 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้ให้การต้อนรับ นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว และคณะ ได้เข้าเยี่ยมเยียนศูนย์ฯ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับ นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว และคณะ ได้เข้าเยี่ยมเยียนศูนย์ฯ และรับฟังบรรยายผลการดำเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

act5Sep63 02

act5Sep63 03

act5Sep63 04

act5Sep63 05